The Good Son (film)

From Wikiquote
(Redirected from The Good Son (1993 film))
Jump to: navigation, search

The Good Son is a 1993 film about a boy who is suffering from the traumatic loss of his mother (Mark Evans, played by Elijah Wood) and goes to stay with family in Maine while his dad is on a business trip out of the country. While there, he learns his cousin has a fascination with home-made weapons and death, and psychopathic tendicies against his family members.

Directed by Joseph Rubens. Written by Ian McEwan.
Evil has many faces. taglines

Mark Evans[edit]

  • You're not going to die, mom. I promise... You're not going to die cause I won't let you.
  • Henry is gone, and the rest of us are safe. But sometimes- late at night- I find myself thinking... not about Henry, but about Susan. And wondering. If she had to do it over, would she make the same choice? I guess I'll always wonder... but I know I'll never ask.

Henry Evans[edit]

  • I promise you something amazing... something you'll never forget. Are you in?
  • You like my sister, don't you? Such a sweet little girl... it'd be too bad if something were to happen to her... like she got hurt... you'd be sad, wouldn't you, Mark? But hey, accidents can happen... just ask my mom about Richard.
  • [taunting Mark as he's hanging, about to fall] If I let you go... do you think you could fly?
  • You really thought I was going to jump, huh? I guess you don't know me very well, Mom.
  • You better stop telling lies about me, because no one's gonna believe you.
  • [Last words] Mom! Mom, I love you!

==Dialogue== pjanoo eric prydzGTA:Mark: I can handle it. Dialog == == 'Znak: Poradzę sobie. :Alice: Why? : 'Alice: Dlaczego? :Mark: [after a pause] Because when you make a promise when something is your fault. : 'Znak: [po chwili] Bo kiedy złożyć obietnicę, gdy coś jest twoja wina. :Alice: What did you do? : 'Alice: Co zrobiłeś? :Mark: I let someone die. : 'Znak: I niech ktoś umiera.


 :Henry: [Henry gives Mark a cigarette] Go on.


: 'Henry: [Henry daje Oznacz papierosa] Dalej. :Mark: They give you cancer. : 'Znak: Dają raka. :Henry: Who cares? : 'Henry: Kogo to obchodzi? You're gonna die anyway. Umrzesz tak.


 :Mark: Ah!


: 'Znak: Ach! Hey, no fair! Hej, nie fair! :Henry: No fair? : 'Henry: Nie sprawiedliwe? What do you think this is, a game? Co ty myślisz, że to gra?


 :Mark: [after Henry kills the dog] Oh my God.


: 'Znak: [po Henryk zabija psa] O mój Boże. :Henry: I was only trying to scare him. : 'Henry: Chciałem tylko go przestraszyć.


 :[after Henry threw a life-sized doll off an highway over-pass into oncoming traffic, causing a massive pile-up] :Mark: Do you know what you did?


: [po Henry rzucił lalkę naturalnej wielkości przy autostradzie nad-przejść do nadjeżdżających pojazdów, powodując ogromne pile-up]' 'Znak: Czy wiesz co zrobiłeś? :Henry: Hey, come on. : 'Henry: Hej, chodź. We did it together. Zrobiliśmy to razem. :Mark: You could've killed people... :Henry: ...with your help... :Mark: Hey, I didn't know you were gonna do that! : 'Znak: może Zabiłeś ludzi ...: 'Henry: ... o pomoc ...: 'Znak: Hej, Nie miałem " wiem, że zamierzasz to zrobić! :Henry: I feel sorry for you, Mark. : 'Henry: Żal mi ciebie, Mark. You just don't know how to have fun. Po prostu nie wiem, jak się bawić. :Mark: What? : 'Znak: Co? :Henry: It's because you're scared all the time. : 'Henry: To dlatego, że boisz się cały czas. I know. Wiem. I used to be scared too. Kiedyś się bać zbyt. But that was before I found out. Ale to było, zanim się dowiedziałem. :Mark: Found out what? : 'Znak: dowiedział się, co? :Henry: That once you realize you can do anything... you're free. : 'Henry: To po sobie sprawę, możesz zrobić wszystko ... jesteś wolny. You could fly. Można latać. Nobody can touch you... nobody. Nikt nie może cię dotknąć ... nikt. Mark... don't be afraid to fly. Mark ... nie bój się latać. :Mark: You're sick... :Henry: Hey, I promised you something amazing, something you'll never forget. : 'Znak: Jesteś chory ...: 'Henry: Hej, obiecałem wam coś niezwykłego, coś, czego nigdy nie zapomnisz. Where's the gratitude? Gdzie jest wdzięczność?


 :Henry: Such a sweet little thing... do you really think I'd hurt her?


: 'Henry: Takie słodkie maleństwo ... naprawdę myślisz, że ją boli? :Mark: Yes... :Henry: What are you going to do? : 'Znak: Tak ...: 'Henry: Co masz zamiar zrobić? Watch her all night? Oglądać ją przez całą noc?


 :Henry: Oh wait, I just remembered... she's not my mom anymore, she's yours.


: 'Henry: Oh wait, właśnie sobie przypomniałem ... ona nie jest już moja mama, ona jest twoja. Isn't that what you said? Nie jest to, że to, co pan powiedział? She's your mother now. Ona jest twoja matka teraz. :Mark: Yeah... :Henry: Your mom, my mom... what the hell? : 'Znak: Tak ...: 'Henry: Twoja mama, moja mama ... co do cholery? We'll both miss her. Będziemy zarówno jej brakuje. :Mark: I'll kill you first... :Henry: Poor Mark... so violent... so disturbed. : 'Znak: zabiję cię pierwszy ...: 'Henry: Zły Mark ... tak ... tak zaniepokojony przemocy. If you don't watch out, they're gonna lock you up. Jeśli nie uważaj, oni będą cię zamknąć. :[Mark snatches up a pair of scissors and pins Henry to the wall] :Mark: I could kill you now! : [Mark chwyta nożyczki i szpilki Henry ścianie]' 'Mark: Mógłbym cię teraz zabić! :Henry: [Calmly] Go ahead, jam it in. Got to push pretty hard though. : 'Henry [ Spokojnie] Śmiało, jam go w. rewelacyjny naciskać dość trudno jednak. The blood'll go right across the room. Blood'll iść po drugiej stronie pokoju. Come on. Chodź. Come on! Chodź! :[Wallace Evans, Henry's dad walks in] :Henry: Dad, dad! : [Wallace Evans, ojciec Henry'ego spacery]' 'Henry: Tato, tato! Help me! Pomóż mi! :Wallace Evans: [Rushes over and pulls Mark away from Henry] Mark! : 'Wallace Evans [ podbiega i ciągnie Mark od Henry] Mark! What the hell do you think you were doing? Co to do cholery myślisz, robisz? Answer me, God damn it! Odpowiedz mi, do cholery! :Henry: Don't be mad at Mark, he's just not himself. : 'Henry: Nie złość się na Marka, że ​​nie tylko on sam. :Wallace Evans: [Taking Mark out of the room] This is serious, Mark. : 'Wallace Evans [ Biorąc Mark z pokoju] To jest poważne, Mark. You could have hurt him. Mogłeś go zranić. :Mark: He's the one who wants to hurt people! : 'Znak: On jest tym, który chce krzywdzić ludzi! :Henry: Mark, I'm sorry you don't want to be friends. : 'Henry: Mark, przykro mi, że nie chcesz być przyjaciółmi.


 :Mark: What if there was this boy... and he did these terrible things because he liked doing them... would you say he was evil?


: 'Znak: Co jeśli to był ten chłopiec ... i zrobił te straszne rzeczy, bo lubił je robi ... chcesz powiedzieć, że był zły? :Alice: I don't believe in evil. : 'Alice: Nie wierzę w zło. :Mark: You should...


 :Mark: Henry said he hated her. : 'Znak: Powinieneś ...


: 'Znak: Henry powiedział, że jej nienawidzi. :Susan: What are you saying? : 'Susan: Co ty mówisz? :Mark: I told you... I'm telling you... Connie didn't just slip... you don't know what he is... Henry tried to kill Connie and he can do it again. : 'Znak: Mówiłem ci ... Mówię ci ... Connie nie tylko poślizg ... nie wiesz kim jest ... Henry próbował zabić Connie i on może zrobić to ponownie. :Susan: [slaps him] Stop it, that's a lie! : 'Susan: [klepie go] Przestań, to jest kłamstwo! [hugs him] Henry is my son. [Przytula go] Henry jest moim synem. He's my little boy and I love him. On jest mój synek i ja go kocham. Don't ever come to me with these lies again. Nigdy nie przychodzą do mnie z tymi kłamstwami ponownie.


 :Henry: You sure missed an interesting session.


: 'Henry: Na pewno brakowało ciekawą sesję. I like therapy. Lubię terapii. But you better stop telling lies about me, because no one's going to believe you. Ale lepiej przestać opowiadać kłamstwa o mnie, bo nikt nie będzie ci uwierzyć. :Mark: Sooner or later they're going to find out about you. : 'Znak: Prędzej czy później oni się dowiedzieć o tobie. :Henry: Who's they? : 'Henry: Kto to? My dad? Mój tata? My mom? Moja mama? :Mark: I told your mom. : 'Znak: Mówiłem mamie. :Henry: Why would she believe you? : 'Henry: Dlaczego ona uwierzyć, że? She's my mom, not yours. Ona jest moja mama, nie twoja. :Mark: You know, you're wrong about that. : 'Znak: Wiesz, mylisz o tym. She is my mother. Ona jest moja matka. :Henry: Your mom? : 'Henry: Twoja mama? You crazy? Zwariowałeś? Your mom's maggot food. Larwa jedzenie twojej mamy. :Mark: My mom said she'd always be with me. : 'Znak: Moja mama powiedziała, że ​​zawsze będzie przy mnie. She chose your mom as a way of coming back, but I guess it would be hard for you to understand that, but it's true. Wybrała mamie jako sposób na powrót, ale myślę, że to będzie dla ciebie trudne do zrozumienia, ale to prawda. She's my mother now. Ona jest moja matka teraz. :[Mark starts to go down the rope hanging from the treehouse] :Henry: Hey, Mark- don't fuck with me. : [ Mark zaczyna iść w dół linę zwisającą z domku na drzewie]: 'Henry: Hej, Mark-nie pierdol.


 :Henry: Go ahead... eat... drink... don't let me stop you.


: 'Henry: Śmiało ... jeść ... pić ... nie pozwól mi cię zatrzymać. :Mark: What did you do? : 'Znak: Co zrobiłeś? :Henry: Do? : 'Henry: Czy? Me? Ja? Oh... I get it. Och ... rozumiem. You think I put something in my family's food... you think that I... Mark, come on... do you really think I'd do a thing like that? Myślisz, że szuka czegoś w żywności mojej rodziny ..., że I. .. Mark, chodź ... naprawdę myślisz, że zrobiłbym coś takiego?


 :Susan: Henry... :Henry: Yes, Mom?


: 'Susan: Henry ...: 'Henry: Tak, mamo? :Susan: You never told me... what happened the night that Richard died? : 'Susan: Nigdy nie powiedział mi ... co się stało w nocy, że Richard umarł? :Henry: Don't you know? : 'Henry: Nie wiesz? :Susan: I'd like to hear it coming from you. : 'Susan: Chciałbym usłyszeć, że nadchodzi od Ciebie. :Henry: I was downstairs, playing. : 'Henry: Byłem na dole, gry. :Susan: Henry, don't lie to me, alright? : 'Susan: Henry, nie oszukuj mnie, dobrze? Just... don't lie to me. Po prostu ... nie kłam. Now, you tell me... did you kill Richard? Teraz możesz mi powiedzieć ... zabiłeś Richard? :Henry: [Coldly] What if I did? : 'Henry [ Coldly] Co jeśli tak? :Susan: [Pauses, horrified] Well, um... :Henry: What, Mom? : 'Susan [ Wstrzymuje, przerażona] No, hm ...: 'Henry: Co, mamo? :Susan: We'll get you help, hon. : 'Susan: Będziemy Ci pomóc, kochanie. :Henry: [trying to change the topic] You don't look too good, Mom. : 'Henry: [próbując zmienić temat] Nie wyglądasz zbyt dobrze, mamo. Looks like you need the help. Wygląda na to, że potrzebujemy pomocy. :Susan: You're going to have to trust me, Henry. : 'Susan: Będziesz musiała mi zaufać, Henry. :Henry: [Backing away] No... No, I can't... you just want to send me away, don't you? : 'Henry [ cofać] Nie .. Nie, nie mogę ... po prostu chcesz mnie odesłać, nie? :Susan: Why, no. : 'Susan: Dlaczego nie. No, I don't. Nie, nie mam. :Henry: You're going to put me in one of those places... :Susan: No, Henry. : 'Henry: Zamierzasz umieścić mnie w jednym z tych miejsc ...: 'Susan: Nie, Henry. :Henry: Well, I'd much rather die, you hear me? : 'Henry: Cóż, Wolałbym umrzeć, słyszysz mnie? I'd much rather be dead. Chciałbym dużo raczej nie żyje. [runs away] [Ucieka]

Taglines[edit]

  • Evil has many faces.
  • In a quiet town...In a comfortable home...In a perfect family...Evil can be as close as someone you love, like your own son...

Cast[edit]

External Links[edit]

Wikipedia
Wikipedia has an article about: