Gerrit Benner

From Wikiquote
Jump to navigation Jump to search

Gerrit Benner (Leeuwarden, 31 July 1897 - Nijemirdum, 15 Nov. 1981) was a Dutch painter, famous for his landscape-paintings. His expressive style moved between figurative and abstract, during his life.

Quotes of Gerrit Benner[edit]

sorted chronologically, by date of the quotes of Gerrit Benner

1950 - 1980[edit]

 • When you paint outdoors, you work from your feet up to above your head. (translation from Dutch: Fons Heijnsbroek, 2018)
 • Yes ssjjure, it is Fffriesland, seen from an airplane.
 • The further I get, the more I stand at the beginning. I'am Benner, but I do not say, I got it. (translation from Dutch: Fons Heijnsbroek, 2018)
  • version in original Dutch (citaat van Gerrit Benner, in het Nederlands:) Hoe verder ik kom, hoe meer ik aan het begin sta. Ik bin Benner, mar ik zeg niet ik ben-er.
   • Quote of Benner (1961), in interview 'Benner: ik leef hier bijna net zo geïsoleerd als in Leeuwarden', Dutch newspaper 'Leeuwarder Courant', 20 Dec. 1961
 • I am not a man of production, I am not a manufacturer. (translation from Dutch: Fons Heijnsbroek, 2018)
  • version in original Dutch (citaat van Gerrit Benner, in het Nederlands:) Ik ben niet een man van productie, ik ben geen fabrikant.
   • Quote (1961), in 'Benner: ik leef hier bijna net zo geïsoleerd als in Leeuwarden', Dutch newspaper 'Leeuwarder Courant', 20 Dec. 1961; as cited by Susan van den Berg in 'Benner en Bregman', website 'de Moanne', 1 Sept. 2008, note xxii
 • I paint from my head [about his move from rural Friesland to the city of Amsterdam]. (translation from Dutch: Fons Heijnsbroek, 2018)
  • version in original Dutch (citaat van Gerrit Benner, in het Nederlands:) Schilderen doe ik uit mijn hoofd [over zijn verhuizing van landelijk Friesland naar de stad Amsterdam].
 • It's all about the atmosphere of nature, for sure, but I want the painting to arouse clarity, cheerfulness. When it is finished, then I have to live with it, that's why it must become a pleasant thing. Sun. Clarity. Never white-black, because there are so many shades in between! (translation from Dutch: Fons Heijnsbroek, 2018)
  • version in original Dutch (citaat van Gerrit Benner, in het Nederlands:) Het gaat om de sfeer van de natuur, zeker, maar ik wil dat het schilderij klaarte, vrolijkheid opwekt. Als zo'n ding af is, dan moet ik ermee leven, daarom moet het prettig zijn. Zon. Klaarte. Nooit wit-zwart, want daar zijn zoveel tinten tussen!
 • I love Friesland, but I don't feel myself a Frisian. I am a human being, be called Gerrit Benner, who paints.. (translation from Dutch: Fons Heijnsbroek, 2018)
  • version in original Dutch (citaat van Gerrit Benner, in het Nederlands:) Ik hou van Friesland, maar ik voel me geen Fries. Ik ben een mens, die Gerrit Benner heet, die schildert..
   • Gerrit Benner (1971), in an interview with K. Peerebooms: 'Jarenlang schilderen zonder een klankbord'; Dutch newspaper 'Het Parool', 3 Nov. 1971
 • And I painted on and on, coarsely - not skillful at all and rather clumsy.. (translation from Dutch: Fons Heijnsbroek, 2018)
  • version in original Dutch (citaat van Gerrit Benner, in het Nederlands:) En ik schilderde maar door, in mijn onbehouwenheid – niet knap en helemaal niet handig..
   • Quote of Benner (1971) on his early painter-years in an interview; as cited by Janneke Wesseling in 'Water, Lucht en Vlak Land', in Dutch newspaper 'N.R.C.', 16 Oct. 2014
 • In the city you can lose yourself; that's a good thing. It doesn't work in a small city. In Leeuwarden [in Friesland, where Benner lived until c. 1954] you always met yourself again and again. But in Amsterdam there is too much to do, that isn't possible here. It's a beautiful city where I revive. (translation from Dutch: Fons Heijnsbroek, 2018)
  • version in original Dutch (citaat van Gerrit Benner, in het Nederlands:) In de stad kun je jezelf verliezen, en dat is goed. In een kleine stad gaat dat niet. In Leeuwarden [waar Benner woonde tot c. 1954] kwam je jezelf toch altijd weer tegen, maar in Amsterdam is er zoveel, daar is dat niet mogelijk. Een prachtige stad, daar leef ik op.
   • Quote of Benner (1977), in the article 'Buitenbeetje Benner verliet ons'; Dutch newspaper 'Leeuwarder Courant', 26 August 1977

undated quotes[edit]

 • Don't bother about the result. Throw away your thinking of art, and then become yourself: just walk quietly in yourself, in your own ground.

(translation from Dutch: Fons Heijnsbroek, 2018)

 • A painting is good if it is not finished. Just like ideas. Finished ideas are dead.. .Everything is floating, just as in life – also life will never get ready. (translation from Dutch: Fons Heijnsbroek, 2018)
  • version in original Dutch (citaat van Gerrit Benner, in het Nederlands:) Een schilderij is goed als het niet af is. Net als bij ideeën. Ideeën die af zijn, zijn dood.. .Alles vloeit, net als in het leven – dat komt ook nooit klaar.
   • Quote of Gerrit Benner, in: Gerrit Benner, G. Westenberg en E. van Dooren , Harlingen 2005, p. 4; as cited in Lucht in de Nederlandse kunst sinds 1850, Antoon Erftemeijer; catalogue of Frans Halsmuseum Haarlem, 2014, p 45
 • I love nature, what is not beautiful in nature, there are no ugly things. Sometimes the world oppresses me and then I always go back to nature, the source of all things. (translation from Dutch: Fons Heijnsbroek, 2018)
  • version in original Dutch (citaat van Gerrit Benner, in het Nederlands:) Ik hou van de natuur, wat is niet mooi in de natuur, er zijn geen lelijke dingen. Soms benauwt de wereld me en dan kom ik altijd terug bij de natuur, de bron van alle dingen.

Quotes about Gerrit Benner[edit]

sorted chronologically, by date of the quotes about Gerrit Benner
 • That guy is painting blue and yellow horses. He is really a lunatic! (translation from Dutch: Fons Heijnsbroek, 2018)
  • version in original Dutch (citaat van Gerrit Benner, in het Nederlands:) Die man schildert blauwe en gele paarden. Die is hartstikke gek!
   • Quote of an inhabitant from Leeuwarden (early 1950's); as cited by Wim van der Veer (an artist, born in Leeuwarden); in 'Gerrit Benner geboeid door Friese wolkenluchten', Sytse Singelsma, 4 March 2015
   • Van de Veer remembered how a mother warned his schoolfriend in Leeuwarden not to come too close to the house of Gerrit Benner, the painter
 • I was kindly received by him [Gerrit Benner] and then he talked, with his crooked nose - because he had fallen off the chest as a child and his nose was crooked. And then he was sniffing all the time. Like: 'Yes, yes, the grass, the grass'. Then he said at some point: 'When you paint outdoors, you work from your feet up to above your head'. Well, just as simple as that, but you have to discover it yourself. You should try it. And that's it, that' it, for sure. That is one of the best lessons I ever got, that one remark by Gerrit Benner. (translation from Dutch: Fons Heijnsbroek, 2018)
  • version in original Dutch (citaat over Gerrit Benner, in het Nederlands:) Ik werd vriendelijk ontvangen en dan praatte hij, met zijn scheve neus want als kind was 'ie van de commode gevallen en zijn neus was scheef. En dan snoof 'ie de hele tijd. Zo van: 'Ja, ja, dat gras, dat gras'. Toen zei hij op een gegeven ogenblik: 'Als je buiten werkt [schildert], dan werk je vanaf je voeten tot boven je hoofd'. Nou ja, zo simpel als wat, maar je moet er maar achter komen. Je moet het maar proberen. En dat is het, dat is het absoluut. Dat is een van de beste lessen die ik gehad heb. Eén zo'n opmerking van Gerrit Benner.
 • ..in Friesland [up to c. 1954] Benner rarely had the opportunity to see anything of modern painting. The sense of identification of man with nature is the basis of his feeling for life and art. When he speaks about his surrounding world, the painter uses words as 'a miraculous world'. He paints in a colouring of moved simplicity; his colors, especially the primary ones, have a strong purity. His simplification of nature however is not an abstraction, the forms of animals and the landscape have never been abandoned completely.. (translation from Dutch: Fons Heijnsbroek, 2018)
  • version in original Dutch (citaat over Gerrit Benner, in het Nederlands:) ..in Friesland [tot c. 1954] had Benner slechts zelden de gelegenheid iets van moderne schilderkunst te zien. Het gevoel der vereenzelviging van mens en natuur is de basis van zijn levens- en kunstgevoel. Wanneer hij spreekt over de wereld die hem omgeeft, gebruikt de schilder woorden als ‘wonderlijke wereld’. Hij schildert in een coloriet van bewogen simpelheid; zijn kleuren, vooral primair, zijn van een grote puurheid. Zijn vereenvoudiging van de natuur is echter geen abstractie, de vormen van beesten en landschap zijn nooit geheel losgelaten..
   • Quote of H.L.C. Jaffé, in: 'Gerrit Benner', Quadrum 1. 1956, p. 127-131
 • After a long trip hitchhiking with Corneille to Friesland, where we came for the first time after the war [in 1946] we met Gerrit [Benner], a born painter with a Nordic fabulous side in his work. We were received by the Frisian stove with fragrant coffee and I gazed over the meadows with abstract cows, what were his paintings. We immediately called each other by the right name, also later when we met and said: 'Hey old robber, how are you?' (translation from Dutch: Fons Heijnsbroek, 2018)
  • version in original Dutch (citaat van Karel Appel over Gerrit Benner, in het Nederlands:) Na een lange lifttocht met Corneille naar Friesland – waar we na de oorlog voor 't eerst kwamen (1946) – leerden we Gerrit kennen, een rasschilder met een noordse fabelachtige kant in zijn werk. We werden bij de Friese potkachel ontvangen met geurige koffie en ik tuurde over de weilanden met abstracte koeien wat zijn schilderijen waren. We noemden elkaar meteen bij de juiste naam, ook later als we elkaar tegenkwamen en zeiden: 'hee ouwe rover, hoe gaat het?'
   • Quote of Karel Appel (1971), in Gerrit Benner, werken uit de periode 1944-1948, ed. Erik Slagter; exhibition-catalog of Stedelijk Museum, Amsterdam; De Drijvende Dobber, Franeker (1991), p. 19; as cited by Susan van den Berg in 'Benner en Bregman', website 'de Moanne', 1 Sept. 2008, note iii
   • Gerrit Benner used for some years (since 1956) Karel Appel's studio in Amsterdam, who was his friend and admirer as well. In 1971 Appel wrote in the catalog for the Benner-exhibition in the Stedelijk Museum in Amsterdam for 'Gerrit, an old friend'
 • We didn't really appreciated him. We found him an imitator [early 1960's]. All those little horses of him, they were just the horses of Hendrik Werkman. Not until he started to make those large colorful paintings with skies, he became an original artist. (translation from Dutch: Fons Heijnsbroek, 2018)

version in original Dutch (citaat van Karel Appel over Gerrit Benner, in het Nederlands:) We vonden hem eigenlijk maar niks. We vonden hem een naäper [vroege jaren 1906, in Friesland]. Al die paardjes van hem dat waren gewoon de paardjes van nl:Hendrik Werkman. Pas later, toen hij begon met de grote kleurige stukken met luchten werd hij origineel.

External links[edit]