Johannes Bosboom

From Wikiquote
Jump to navigation Jump to search
portrait of Johannes Bosboom, painted by Dankmeijer, c. 1880

Johannes Bosboom (The Hague, 18 February, 1817 – 14 September, 1891) was one of the well-known Dutch senior painters and water-colorists of the Hague School - famous especially for his painted church interiors.

Quotes[edit]

Bosboom, c. 1835: 'Grenadierspoort' oil-painting; - quote of Bosboom, 1891: 'The romantic [Dutch] movement under the leadership of the geniuses Nuyen also attracted me to follow..'
Bosboom, 1835: 'View on Koblenz', oil on panel
Bosboom, c. 1840-48: 'Kerk-interieur / Church Interior', oil-painting
Bosboom, 1851: 'Interior of St. Bavo church, Haarlem', in black chalk and brush on paper
Bosboom, 1855: 'Pieters church in Leiden', oil on panel
Bosboom, 1865-75: 'Tressing-floor of a farm', watercolor on paper; quote of Bosboom, 1881: 'it became therefore the treshing-floors of the farms and the house-interiors which immediately attracted and inspired me to achieve a new personal interpretation of these subjects [since c 1863]'
Bosboom, 1870: 'Bakenesserkerk, interior', oil-painting; - quote of Bosboom, c. 1890: '..[this painting].., which for its strength and unity is counted among the masterpieces of this [Fodor museum] collection'
Bosboom, 1872: 'Landscape with a Canal', oil on panel
Bosboom, 1873: 'The beach of Scheveningen', watercolor-painting
Bosboom, c. 1870-80: 'Interieur van de Domkerk te Trier / Interior of the Dom-church in Trier', oil-painting

1860s[edit]

 • ..truly, if I sometimes of my work under the eyes, I love a genre [churches!], which in the fullest sense of saying may be called 'mine'. [the word 'mine' double underlined]
  • version in original Dutch (citaat van een brief van Johannes Bosboom, in het Nederlands:) ..waarlijk, als ik soms van mijn werk onder de oogen krijg, dan heb ik een genre lief [kerken!], dat in den volsten zin des woords het mijne mag heten. [het woord 'mijne' tweemaal onderstreept]
   • Quote of Bosboom from his letter, 7 May 1865; as cited in Johannes Bosboom by H. F. W. Jeltes, 1916 (translation from the original Dutch: Fons Heijnsbroek)
   • Bosboom's quote is referring to a formerly painted 'consistory room', he painted in Alkmaar
 • In the [art-magazine] 'Kunst-Kronijk' my work 'Monastic corridor' came under your eyes; it is after a drawing that I started at Kleve after Nature and of which the painting is now almost finished. I believe, you know Kleve. The smallest of the Catholic Churches is a kind of monastery church; it has a nice sacristy, and the passage along the building gave me the motive of which you saw the lithography. On the same spot I designed a sketch in the 'Paarden-posterij' [Horse post-location] (where the cars are stored at Emmerich). I later made it a drawing - one of my best, and also the construction of it is now already in oil, to be completed soon. As motive, aspect, effect, etc. it pleases everyone - it is a real stable with lots of horses in it, and yet I do not have to make an enormous effort to paint the horses. As they are in the stable, they take the mysterious part [of the image]. Who knows, the K[unst]-K[ronyk] will produce a reproduction of it.
  • version in original Dutch, (citaat van een brief van Johannes Bosboom, in het Nederlands:) In de 'Kunstkronijk' kwam U mijn 'Kloostergang' onder de oogen; 't is naar een Teek[ening] die ik te Cleef naar de Natuur begon en waarvan nu de schilderij bijna gereed is. Ik geloof, gij kent Kleef. De kleinste der Kath. Kerken is een [soort] van Kloosterkerk, heeft een aardige sacristy en de gang langs het Pand gaf mij het motief, waarvan gij de lith[ographie] zaagt. Bij datzelfde verblijf ontwierp ik eene schets in de Paardenposterij (waar de wagens op Emmerik stallen). Ik maakte die later tot eene Teek[ening], een mijner beste, en ook daarvan staat de aanleg in olie gereed, om eerlang voltooid te worden. Als motief, aspect, effect, etc. bevalt het een ieder - 't is een echte stal, waar veel paarden in zijn, en toch hoef ik mij aan het schilderen der paarden niet te buiten te gaan. Zooals ze erin zijn, nemen zij het mysterieuse gedeelte in. Wie weet, levert de K[unst]-K[ronyk] er niet een reproductie van.

1880s[edit]

'Een en ander betrekkelijk mijn loopbaan als schilder'[edit]

Quotes of Bosboom, from: 'Een en ander betrekkelijk mijn loopbaan als schilder' (Bosboom's notes of 1881, for C. Vosmaer, as content for Vosmaer's book Onze hedendaagsche schilders, 1891); ed. A. Glavimans, R'dam & Antw, 1946] - © 2012, dbnl (translation from the Dutch: Fons Heijnsbroek)
 • As a schoolboy drawing-lessons became my favorite, and that pleasure was not ignited a little when, by the time of my twelfth year, the cityscape-painter B. J. van Hove became our neighbor. Since then I began to long for the moment that I would be allowed to change the school bench for a place in his studio. That desire was already satisfied in the autumn of [18]31.
  • origineel citaat van Johannes Bosboom, in Nederlands: Als schoolknaap was de teekenles mij de liefste geworden en die lust werd niet weinig aangewakkerd, toen, omstreeks mijn twaalfde jaar, de stadsgezichtschilder B. J. van Hove onze buurman werd. Sinds dien tijd begon ik sterk te verlangen naar het oogenblik, waarop ik de schoolbank tegen een plaatsje in zijn atelier zou mogen verwisselen. Dat verlangen werd reeds bevredigd in het najaar van [18]31.
   • p. 7
 • In [18]35, I made a study trip about Utrecht and Nijmegen to Dusseldorf, Cologne and [w:Koblenz|Coblentz]], together with Samuel Verveer, who had already left the studio of van Hove. My painting 'View of the Moselle Bridge in Coblentz' – exhibited in the same year here - was bought by Schelfhout and, in addition to the satisfaction it gave me, I was allowed to find a counselor in him from then on; he became and remained my friend since then.
  • origineel citaat van Johannes Bosboom, in Nederlands: In [18]35 maakte ik met nl:Salomon Verveer, die reeds het atelier van van Hove had verlaten, een studiereisje over Utrecht en Nijmegen naar Dusseldorf, Keulen en Coblentz. Mijn schilderij 'Gezicht op de Moezelbrug te Coblentz' in datzelfde jaar hier tentoongesteld, werd door nl:Andreas Schelfhout gekocht en, behalve de voldoening, die daarin voor mij was gelegen, mocht ik van toen af een raadsman in hem vinden, die mij sinds ook een vriend is geworden en gebleven.
   • p. 9
 • The same year [1835] I made my debut at the Exposition in Rotterdam with [his painting] "the St. Janskerk in ’s Hertogenbosch, the interior", which immediately found a merchant.. .The approval by this, [and] the renewed appreciation I got in Felix 38, now concerning a 'church with incident sunlight', together with my personal characteristic tendency to reproduce the impressions which church buildings gave me, led me gradually to choose and prefer this genre [church-interiors], [and to visit] Belgium in '37 and repeatedly to return there, attracted by the abundance of study [many churches], that this country offered me..
  • citaat van Johannes Bosboom, in orogineel Nederlands: In hetzelfde jaar [1835] had ik op de Expositie te Rotterdam gedebuteerd met 'de St. Janskerk te 's Hertogenbosch van binnen', die terstond een kooper vond.. .De bijval hiermee behaald, [en] de hernieuwde bekrooning in Felix 38) nu voor eene 'kerk met inVallend zonlicht', gevoegd bij mijn bijzondere neiging om de indrukken weer te geven, die kerkgebouwen op mij maakten, leidde er mij gaandeweg toe dit genre [schilderijen van kerk-interieurs] bij voorkeur te kiezen; [en om] in '37 in Belgie te gaan bezoeken en herhaaldelijk daar weer te keeren, aangetrokken door den overvloed van studie [veel kerken], dien dat land mij aanbood..
   • p. 11
 • ..that my drawings which offer - also by variety of genre - a greater variety [compared to his paintings], especially after 1863, when my late friend jr. CCA Ridder van Rappard urged me to reserve especially for him all the new works I would make and such including the freedom not to limit myself exclusively to my main genre [churches]. In the environment around his estate in the Sticht where he stayed, it became therefore the treshing-floors of the farms and the house-interiors which immediately attracted and inspired me to achieve a new personal interpretation of these subjects.
  • citaat van Johannes Bosboom, in origineel Nederlands: ..dat mijner teekeningen, die ook door verscheidenheid van genre een grooter afwisseling aanbieden [dan zijn schilderijen] vooral na 1863, toen wijlen mijn vriend jhr. C. C. A. Ridder van Rappard er bij mij op aandrong om wat ik verder zou leveren voor hem te bestemmen en zulks met de vrijheid mij niet uitsluitend te houden bij mijn hoofdgenre [de kerken]. In den omtrek van het door hem betrokken landgoed in het Sticht waren het dan ook de boerendeelen en binnenhuizen, die mij dadelijk aantrokken en inspireerden tot een nieuwe eigen opvatting daarvan.
   • p. 13-14

1890s[edit]

 • ..how with the [Dutch] Romantic movement after 1830 also the love awakened for everything that recalled former times to the mind - including the period of the middle-ages -, and how the sigh grew from it to collect all kind of objects that reassured the taste of those times. Here too, the celebrated [Dutch romantic painter] Nuyen stood in front.
  • version in original Dutch (citaat van Johannes Bosboom, in Nederlands): ..hoe met de Romantische beweging na 1830 ook de liefde ontwaakte voor alles wat vroegere tijden — ook het tijdvak der middeneeuwen — voor den geest riepen en hoe daaruit de zucht ontsproot tot het verzamelen van voorwerpen, die van den smaak dier tijden getuigden. Ook hierin stond de gevierde Nuyen vooraan.
   • Quote of J. Bosboom, c. 1890; as cited in De Hollandsche Schilderkunst in de Negentiende Eeuw, G. H. Marius; Martinus Nijhoff, s-'Gravenhage / The Hague, tweede druk, 1920, p. 108 translation from the original Dutch: Fons Heijnsbroek)
   • the studio of Bosboom was more or less a small museum, exposing his collected objects from the middle-ages
 • To show this later progress in my own work I refer to my [paintings] 'Organ-playing monk', in 1850, my 'Lord's Supper in the Geestes-kerk (church) in Utrecht' in 1852, and my 'Bakenesse-kerk (church) in Haarlem', painted a dozen years later. All three can be found in the museum Fodor and can thus be compared to each other. The preference will undoubtedly be given to the latter, which for its strength and unity is counted among the masterpieces of this [Fodor] collection.
  • version in original Dutch (citaat van Johannes Bosboom, in Nederlands): Om dien lateren vooruitgang in mijn eigen werk te toonen, verwijs ik naar mijn [werken] 'Orgelspelende monnik' in 1850, mijn 'Avondmaalsviering in de Geesteskerk te Utrecht' in 1852 en mijn 'Bakenessekerk te Haarlem', een tiental jaren later geschilderd - alle drie in het museum Fodor te vinden en dus onderling te vergelijken. De voorkeur zal ongetwijfeld aan het laatste worden toegekend, dat om zijn kracht en éénheid tot de meesterstukjes dezer verzameling gerekend wordt.
 • The romantic [Dutch] movement under the leadership of the geniuses Nuyen [c. 1830] also attracted me to follow. And in spite of the fact that in this way people lost their color and embellishment and often degenerating into chic, later on, a more sensible search arose for enlivening of coloration, heightening effect and strengthening the relief.
  • version in original Dutch (citaat van Johannes Bosboom, in Nederlands): De romantische beweging onder aanvoering van den genialen nl:Wijnand Nuijen trok ook mij aan tot volgen. En al verviel men langs dien weg in gekleurdheid en opgesmuktheid, vaak ontaardend in chic; er ontsproot daaruit later een meer verstandig zoeken naar verlevendiging van coloriet, verhooging van effect, vermeerdering van reliëf.

Quotes about Johannes Bosboom[edit]

 • The death of the unforgettable Nuyen has moved me deeply, Jan. Now the hope for young painting art [in The Netherlands] lies on You. Surely you are, after Nuyen, the only one who can fulfill this task.
  • version in original Dutch (citaat van Verhulst, in Nederlands): De dood van den onvergetelijken Nuyen heeft mij diep ontroerd, Jan. Nu ligt de hoop voor de jongere schilderkunst op U. Gewis zijt gij, na Nuyen, de eenige, die haar vervullen kan.
  • Verhulst in a letter to J. Bosboom, c. 1840; as cited in De Hollandsche Schilderkunst in de Negentiende Eeuw, G. H. Marius; Martinus Nijhoff, s-'Gravenhage / The Hague, tweede druk, 1920, p. 108 (translation from the original Dutch: Fons Heijnsbroek)
 • An architect, who was a great lover of art, once said to the writer [= E.B. Greenshields himself!] 'From that point of view, Bosboom is all wrong. He does not draw correctly from the architect's standpoint, but he does something far more difficult and much finer. He gives us the effect of airy atmospheric spacious interiors. He reaches the end he sought splendidly, and produces wonderfully beautiful and poetical pictures, but not architectural drawings.
 • He [Bosbooom] may have been influenced by Romanticism and in particular by [Wijnand] Nuyen, later he may have sought more powerful effects in his admiration for Rembrandt, after 1870 he may have been influenced by the modern breath of a burgeoning [[w:Impressionism|Impressionism - and this was unquestionably the case, - it does not detract from the fact that from the very beginning he remained himself, from the very beginning he was recognized for the gifts of his heart and his hand in a genre which at that time was quite widely practiced.
  • version in original Dutch (citaat van G. H. Marius, in Nederlands): Hij moge beïnvloed geweest zijn door de Romantiek en in 't bizonder door Nuyen, later moge hij naar zwaarder effecten gestreefd hebben in zijn bewondering voor Rembrandt, na 1870 moge hij zich door den modernen adem van een ontluikend impressionnisme hebben laten meesleepen — en dit was ontegenzeggelijk het geval, — het doet niets af aan het feit, dat hij van den aanvang af zich zelf is gebleven, van den beginne af in een genre, dat destijds vrij algemeen beoefend, herkend werd om de gaven van zijn hart en zijn hand.
  • G. H. Marius, c. 1907; in De Hollandsche Schilderkunst in de Negentiende Eeuw; Martinus Nijhoff, s-'Gravenhage / The Hague, tweede druk, 1920, p. 108 (translation from the original Dutch: Fons Heijnsbroek)

External links[edit]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia has an article about:
Commons
Commons
Wikimedia Commons has media related to: