Johannes Warnardus Bilders

From Wikiquote
Jump to navigation Jump to search
photo of the Dutch painter Johannes Warnardus Bilders, c. 1885

Johannes Warnardus Bilders (18 August 1811 – 29 October 1890) was a Dutch landscape-painter who was the father of Gerard Bilders (1838–1865) and a forerunner of the Hague School. In 1880 he married the woman-painter Marie Bilders-van Bosse, his former pupil.

Quotes of Johannes Warnardus Bilders[edit]

sorted chronologically, by date of the quotes of Johannes Warnardus Bilders
J. W. Bilders, c. 1840-50: 'Landscape with farm', oil on panel
J. W. Bilders, c. 1850: 'Millennial Pine / Duizendjarige Den'. oil-painting
J. W. Bilders, c. 1866: 'The Heath near Wolfheze', oil-painting on canvas
J. W. Bilders, c. 1867: 'Landscape near Oosterbeek, with cows, oil on canvas
J. W. Bilders, c. 1860-75: 'Wolfhezen', oil on panel
J. W. Bilders, c. 1870: 'View in the Woods with a small water', watercolor and pencil on paper
J. W. Bilders, c. 1870-1885: 'View of the Forest near nl:Wolfheze'
J. W. Bilders, 1880: 'Heath-land in Drenthe / Heide-landschap in Drenthe', drawing in pen, brush and ink
J. W. Bilders, 1882: 'View in the Forest / Bosgezicht', drawing and chalk on paper
J. W. Bilders, undated: 'View on the stream and the old mill, in the Wood of Vorden', oil-painting
J. W. Bilders, undated: 'landscape at Veluwezoom', oil-painting
J. W. Bilders, date unknown: 'View on the Zandberg near Elswout, Bloemendaal', drawing on paper with chalk and ink
J. W. Bilders, date unknown: 'Landscape, oil-painting
J. W. Bilders, date unknown: 'In de Ooi bij Nijmegen / In the Ooi near Nijmegen, oil-painting
J. W. Bilders, date unknown: 'Boerenerf / Farmyard', oil on canvas
J. W. Bilders, date unknown: 'View in the Woods / Bosgezicht
J. W. Bilders, date unknown: 'Group of Oaks near Wolfheze / Eikengroep bij Wolfheze', drawing with pen, brush and ink

1860's + 1870's[edit]

 • In the back of the garden of the hostelry where I am staying there is a settee; when one is sitting there you get precisely a nice view on the abandoned castle of Vorden. Often I see the old reverend clergyman sitting there, certainly for having a real rural view on the meadow, or for being able to turn his eyes to the old grayed-up walls of the castle, and coming in that way to the thought how all human labor is brought back to Nothing by the breath of the ages. (translation from Dutch, Fons Heijnsbroek).
  • version in original Dutch (citaat van Johannes Warnardus Bilders' brief, in het Nederlands:) Achter in de tuin van de herreberg waar ik gehuisvest ben, staat een bank, als men op die bank zit, heeft men juist het gezicht, op het oude verlaten kasteel van Vorden. dikwijls zie ik de oude eerwaarde geestelijke op die plaats zich neder zetten, zeker om het recht landelijke gezicht op de weide te hebben, of om zijn ogen naar de oude vergrijsde muren van het slot te wenden, en zoo tot de gedachte te komen, hoe toch alle menschen werk, door de adem der eeuwen tot het niet wordt te rug gebracht.
 • This afternoon I had put myself down on this sweet spot, very tired of painting [with a view of the old castle of Vorden] .. .. I was completely immersed in thinking of You.. .I would rather like to.. ..thank you, dear and beloved Lady, for the right judgments and remarks which You gave me in this [your?] sweet letter. I solemnly promise you that I will use them for my benefit, and will spent all my powers as an artist, to make your attentions more worthy to me. (translation from Dutch, Fons Heijnsbroek).
  • version in original Dutch (citaat van Johannes Warnardus Bilders' brief, in het Nederlands:) Toen ik heden middag mij zeer vermoeid van 't schilderen op dit lieve plekje had neder gezet [met zicht op het oude kasteel van Vorden].. ..ik was namelijk geheel verdiept in de gedachte aan UE.. .Ik wil liever.. ..bedenken, hoe ik U veel beminde juffrouw, dank zou zeggen, voor de juiste oordeelvellingen en bemerkingen, welke UE mij in dit [uw[?] lieve schrijven gemaakt heb, Ik beloof u plechtig dat ik ze mij ten nutte zal maken, en al mijn krachten als kunstenaar zal in spannen, om uwe atenties mij meer waardig te maken.
 • I worked hard the whole day, so that I am very tired now. Yesterday I made the sketch of the castle [in Vorden] on the canvas and today I painted the sky, the whole day long. I made the composition even more simple by leaving out the creel; the air is painted in the spirit of the [ Swartzwald [?], but much more stronger and sadder. I hope to show the people how beautiful, how profoundly poetical the castle [is].. ..please save this thumbnail-sketch [drawn in the letter, on the same paper] and also my previous letter. Who knows the descendants - when reading them, and looking at the sketch - will say: Look, it was in this way how Bilder's very lovely painting was discussed at the House 't Velde, and how it came into life in Vorden. Good-by, my dear Lady.. (translation from Dutch, Fons Heijnsbroek).
  • version in original Dutch (citaat van Johannes Warnardus Bilders' brief, in het Nederlands:) Ik heb den gehelen dag hart gewerkt. Zoo dat ik erg moede ben. gisteren had ik de schets van t kasteel [in Vorden] op t' doek gebracht en vandaag heb ik de gehelen dag aan de lucht geschildert , ik heb de compositie nog eenvoudiger gemaakt door de vischkaar weg te laten; de lucht is in de geest van t [Swartzwald[?], maar nog veel sterker en droeviger, ik hoop de menschen te laten zien, hoe schoon, hoe diep poetisch, het kasteel bi.. ..bewaar de krabbel èn ook mijn voorgaande brief, wie weet als het nageslacht, die dan leest, en de krabbel ziet of ze dan niet zeggen, zie op deze wijze kwam dit schoonste schilderij van Bilders in t leven, t werd op ’t Velde besproken, en te Vorden in 't leven geroepen, dag zeer geliefde juffrouw..
 • Nothing has happened since two or three days.. ..nothing special, only the Ladies van Loon have visited me this morning, I have shown them a few of my studies, and talked a lot about [Huis] 't Velde and {[w|nl:Vorden|Vorden}}. Now I could tell you further, how little I still feel at home, how a certain nostalgia or quiet sorrow plunges me down, and how an indefinite hurry for an even more uncertain future dominates my whole [being?]; but why should I bother You by telling You my inner life.. (translation from Dutch, Fons Heijnsbroek).
  • version in original Dutch (citaat van Johannes Warnardus Bilders' brief, in het Nederlands): Er is sedert de twee of drie dagen.. ..niets bijzonders voorgevallen, alleen de freules van Loon zijn heden morgen bij mij geweest, ik heb paar mijn studies laten zien, en verder veel over 't Velde en Vorden met hen gesproken; nu zou ik UE nog verder kunnen zeggen, hoe weinig ik mij nog te huis gevoel, hoe een zeker heimwee, of stil verdriet mij ter nederdrukt, en, hoe een onbestemd jagen, naar een nog onbestemder toekomst mijn gehele [aanschijn[?] beheerst; maar waar om zou ik UE vermoeijen; door UE mijn innerlijk leven mede te delen..
   • J.W. Bilders, in his letter [including a pencil-sketch of trees along a water] to Georgina van Dijk van 't Velde, from Castle Voorst in Warnsveld, 22 Oct. 1868; from an excerpt of the letter in the RKD-Archive, The Hague
   • In 1868 Bilders traveled to the North of The Netherlands, to make sketches
 • The last two days I have not painted on [his painting of] the Castle [in Vorden!] It is lying now on the roof to dry. it looks terribly gloomy.. .Good-bye, dear Miss. I still have to read in the great German philosopher Schopenhauer, a man who thought that all the misery he saw in life was created by an evil spirit who created this earth. - Good night, dear Miss, it is 2 o'clock in the night, already and the letter must still be mailed by post. (translation from Dutch, Fons Heijnsbroek).
  • version in original Dutch (citaat van Johannes Warnardus Bilders' brief, in het Nederlands): In de laatste twee dagen heb ik niet aan het Kasteel [in Vorden!] geschildert het legt nu op t dak om uit te drogen. het ziet er verschrikkelijk somber uit.. .Vaartwel zeer geliefde Juffrouw. Ik moet nog lezen in de grote Duitschen wijsgeer Schoppenhauer, een man die om al de ellende welke hij in 't leven vind meende dat de aarde door een booze geest geschapen was. - Goede nacht liefste Juffrouw, het is reeds 2 uur in den nacht en de brief moet nog op de post..
   • J.W. Bilders, in his letter [including a sketch of trees along a water] to Georgina van Dijk van 't Velde, from Castle Voorst in Warnsveld, 22 Oct. 1868; from an excerpt of the letter in the RKD-Archive, The Hague
   • Bilders made several paintings of the castle in Vorden and many of other castles

1880's[edit]

'Johannes Warnardus Bilders' (1887/1900)[edit]

Quotes from: 'Johannes Warnardus Bilders', by A.C. Loffelt: pp. 67-100, in Het Schildersboek – Nederlandse Schilders der negentiende Eeuw – monografieën door tijdgenoten, ed. Max Rooses; de Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1900, pp. 67-100 (translation from Dutch, Fons Heijnsbroek) (most quotes are told by J.W. Bilders to Mr. Loffelt in 1887)
 • I agreed with my father's servant, to travel secretly to Greece [c. 1825-26], to help them in their War for freedom against the Turks]; everything was ready for the journey, but then my father discovered our intentions. On that occasion I got my first and only beating.
  • version in original Dutch (citaat van Johannes Warnardus Bilders, in Nederlands): Met mijn vaders knecht sprak ik af [c. 1825], om stil naar Griekenland [om de Grieken in hun vrijheidsstrijd tegen de Turken te helpen] te gaan; alles was voor den tocht gereed, toen mijn vader het plan ondekte. Bij die gelegenheid kreeg ik mijn eerste en eenigste pak slaag.
   • pp. 73-74
 • Then - being in two minds - in my father's courtyard, I counted the buttons of my coat: soldier or painter, soldier, painter, soldier, painter.. ..the last button told me: painter. So it was decided by chance that I would become a painter [c. 1831].
  • version in original Dutch (citaat van Johannes Warnardus Bilders, in Nederlands): Toen telde ik, op de binnenplaats mijns vaders in tweestrijd, de knoopen van mijn jas: soldaat of schilder, soldaat, schilder, soldaat, schilder.. ..de laatste knoop zei schilder, en zoo besliste het toeval, dat ik schilder zou worden [c. 1831].
   • p. 78
   • J.W. Bilders was fighting as a Dutch volunteer in the Belgium Independents War against The Netherlands. 1830
 • On a certain day I packed my things and went to Oosterbeek [c. 1834-36]. I saw a man lying out of the window somewhere. Farmer! are there rooms for rent nearby? - Yes sir, even here. - I went in, saw a beautiful, suitable painting room; that satisfied me, I ask for nothing more. One hundred fifty guilders was the rent [per year]. I offered a hundred sixty when he also worked the garden and planted a lot of red cabbage, because I like to see that.
  • version in original Dutch (citaat van Johannes Warnardus Bilders, in Nederlands): Ik pakte mijn rommeltje en ging op een goeden dag naar nl:Oosterbeek [c. 1834-36]. Daar zag ik ergens een man uit het venster liggen. Boer! zijn hier in de buurt ook kamers te huur? - Jawel meneer, hier zelfs. - Ik ging naar binnen, zag een mooie, geschikte schilderkamer; dat was mij genoeg, ik vraag naar niets meer. Honderdvijftig gulden was de huur [per jaar]. Ik bood honderdzestig als hij dan ook den tuin bewerkte en vooral veel roode kool plantte, want die zie ik graag.
   • p. 78
 • People call this beautiful? - no, they are crazy, or I am mad! – How I learned now at Oosterbeek [c. 1834-36 that I should look at Nature completely different! In the beginning I could not make anything good; I soon realized that I had to start all over again.
  • version in original Dutch (citaat van Johannes Warnardus Bilders, in Nederlands): Moet dat nu mooi heeten? - neen, de menschen zijn gek, of ik! - Wat leerde ik nu te Oosterbeek die Natuur gansch anders aankijken! In 't begin kon ik niets goeds maken; ik zag al gauw, dat ik weer van voren af aan moest beginnen.
   • p. 78
 • ..buried soberly, as simple as a child of the people, as I am.
  • version in original Dutch (citaat van Johannes Warnardus Bilders, in Nederlands): ..eenvoudig begraven, zoo eenvoudig als een kind uit het volk, zooals ik ben.
   • p. 100

posthumous quotes[edit]

 • Just start, your palette will help you. (if you worried about a painting or dread to start painting
  • version in original Dutch: Begin maar, je palet helpt je wel voort. (als je tobde over een schilderij of ertegenop zag om te beginnen)
 • Yes, of course you want every shot to be a duck-bird [a dead bird?]

Quotes about Johannes Warnardus Bilders[edit]

sorted chronologically, by date of the quotes about Johannes Warnardus Bilders
 • You, who of the Dutch [painting] School keeps confirming its old fame.. .Your tree shadows, your distance, your inimitable airs, - It all remind us of Ruysdael's spirit and Berchem's art (translation from Dutch, Fons Heijnsbroek).
  • version in original Dutch (citaat over Johannes Warnardus Bilders, in Nederlands): Gij die van Hollands School den ouden roem blijft staven.. .Uw boomslag, uw verschiet, uw onnavolgbre luchten, - 't Brengt alles Ruysdaels geest en Berchems kunst te binnen.
   • Quote from a short poem by Dr. Wap, 1852; as cited in 'Johannes Warnardus Bilders', A.C. Loffelt: pp. 67-100, in Het Schildersboek – Nederlandse Schilders der negentiende Eeuw – monografieën door tijdgenoten, ed. Max Rooses; de Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1900. p. 68
 • Recently my father visited me and he was very pleased with my little painting, the one you also found quite good. So this little work, which has cost me so many unpleasant hours, still has delivered me two pleasant moments after all. .. I imagine that I have now gained fresh courage again, because I have to confess that I lowered my courage a bit. I have decided not to overcome by despair so soon again. (translation from Dutch, Fons Heijnsbroek).
  • version in original Dutch (citaat van nl:Gerard Bilders' brief, in het Nederlands): Mijn vader heeft mij onlangs bezocht en was zeer tevreden over mijn schilderijtje, hetzelfde dat u ook redelijk goed vond. Zoodat nu dit stukje, hetwelk mij zooveel onaangename uren gekost heeft, mij toch nog bij slot van rekening twee aangename oogenblikken heeft opgeleverd.. .Ik verbeeld mij, dat ik nu weder frisschen moed heb opgedaan, want ik moet u bekennen, dat ik dien wel een weinigje had laten zakken. Ik heb mij voorgenomen, niet weder zoo spoedig tot moedeloosheid te vervallen.
 • Today You will probably not regret Vorden [by not being able to paint?], for today it is all raining, and although the weather is gentle, I fear that we will soon meet the real days of Autumn. I hope that your paintings will be transported well [from Vorden], and [I hope] especially that you will keep that warm hue in them, which is so beautiful present now. That must be terribly difficult, when a painting has reach a certain level, not to spoil it then: I hope that You will not go on painting it too long, because then You will start stripping it off again: - better to put it away in time. - Farewell now, Mr. Bilders.. (translation from Dutch, Fons Heijnsbroek).
  • version in original Dutch (citaat van Georgina van Dijk van 't Velde, in Nederlands): Vandaag zult UE waarschijnlijk Vorden niet regretteren [door daar niet te kunnen schilderen?], want het doet niets dan regenen, en hoewel het zacht weder is, vrees ik, dat wij nu spoedig de wezenlijke herfstdagen zullen hebben. Ik hoop dat uwe schilderijen goed zullen overgekomen zijn, en vooral dat u die warme toon in bewaren zult, die er nu zoo mooi in is: dat moet verschrikkelijk lastig zijn, als een schilderij eens op eene zekere hoogte , is, om het dan niet te bederven: ik hoop dat UE er niet te lang aan zult schilderen, want dan gaat UE ook weer aan 't afkrabben: - liever bij tijds weg zetten. – Nu vaarwel, waarde heer Bilders..
 • Last week I was with Bilders.. .I saw a beautiful landscape of him, the village Vorden, illuminated by the evening twilight, with Cows in the Foreground. very poetical, and the true color of Father Bilders, as always.- (translation from Dutch, Fons Heijnsbroek).
 • Being self-taught and striving for a broad, fresh original concept of art himself he thought he could not warn Mesdag enough, to be on his guard and not to become a 'little Roelofs'; to point him to look above all with his very own eyes. (translation from Dutch, Fons Heijnsbroek).
  • version in original Dutch (citaat over Johannes Warnardus Bilders, in Nederlands): Zelf autodidact en ijverend voor eene breede, frissche oorspronkelijke kunstopvatting, meende hij er Mesdag dan ook niet te krachtig tegen te kunnen waarschuwen, op zijne hoede te zijn, om geen 'kleine Roelofs' te worden; niet genoeg hem op het gewicht te wijzen, van bovenal uit eigen oogen te zien.
   • Quote of A.C. Croiset van der Kop in his article about the painter Mesdag, in Elsevier's geïllustreerd maandschrift: verzameling van Nederlandsche letterkundige kunstwerken geïllustreerd door Nederlandsche kunstenaars, 1 June 1891; from an excerpt of the article in the RKD-Archive, The Hague
   • Roelofs was teaching Mesdag in painting from 1866-67
 • He painted – was living in Utrecht, [he] immediately attracted attention and had many ideas, got good prices for that time; and once he thought 'Is this really beautiful, as people say - but the people are crazy or I am - I came to the conclusion – the people are wrong - picked up my things and went to Oosterbeek' [Autumn of 1841, where he thoroughly started to study nature: branches, stems, plants. Etc..] (translation from Dutch, Fons Heijnsbroek).
  • version in original Dutch (citaat over Johannes Warnardus Bilders, in Nederlands) Hij schilderde – woonde te Utrecht, [hij] trok aanstonds de aandacht en had veel ideeën, kreeg voor den tijd goede prijzen; en dacht op eenmaal 'Moet dat nu mooi heeten – maar de menschen zijn gek of ik – Ik kwam tot de conclusie – de menschen slaan de bal mis – pakte mijn rommeltje en ging naar Oosterbeek'[herfst `van 1841, waar Bilders grondig studie van de natuur begint te maken: takken, stammen, planten. Etc..]
   • In a letter of Marie Bosse-Bilders to A. C. Loffelt, c. 1891; as cited in Van Oosterbeek naar Haagsche School, E. Maas; kunsthandel Kupperman, Amsterdam, 1994, p. 57
   • Marie Bosse-Bilders was first a pupil of the older Bilders; later they married
 • Even though many have seen Bilders studying nature with the greatest zeal and the noblest enthusiasm of studying nature, everyone will realize that an artist with such a poetic soul, processing his impressions, did not give what is called a faithful, elaborate imitation of nature.. .In our imagination we see Bilders, whom we saw so often at work, with a large pallet and broad brushes, standing at a certain distance from his canvas.. (translation from Dutch, Fons Heijnsbroek)
  • version in original Dutch (citaat van Johan Gram, in Nederlands): Al hebben dan ook velen Bilders met den grootsten ijver en de edelste geestdrift aan het studeeren naar de natuur gezien, iedereen beseft dat een kunstenaar met zulk eene dichterlijke ziel, bij het verwerken zijner indrukken niet gaf wat men eene getrouwe, uitvoerige nabootsing der natuur noemt.. .In onze verbeelding aanschouwen wij Bilders, dien wij zoo menigmaal aan 't werk zagen, met groot palet en breede kwasten, op zekeren afstand van zijn doek staan..
   • Quote of Johan Gram, in 'J. W. Bilders & Gerard Bilders', in Veiling-catalogus, Schilderijen en Teekeningen, nagelaten door de kunstschilders, J.W. Bilders & A. Gerard Bilders; Frederic Muller & Co, Amsterdam, Nov. 1892, p. 3-4
 • Our trips in Drenthe [in 1878-79] he [Johannes Warnardus Bilders] enjoyed a lot, but Vorden and especially Oosterbeek remained the places he loved most. Drenthe was too new for him. The most beautiful painting he made of it were 'the Hunnebeds', a fusain in my possession. He found back again Hobbema everywhere. (translation from Dutch, Fons Heijnsbroek)
  • version in original Dutch (citaat van Marie Bosse-Bilders' brief, in het Nederlands): Van onze togten in Drenthe [ 1878-79] genoot hij [Johannes Warnardus Bilders] veel, doch Vorden en vooral Osterbeek bleven zijn hoofdpunten. Drenthe was hem te nieuw. 't Mooiste wat hij ervan maakte waren 'de Hunnebedden', een fusain in mijn bezit. Hij vond daar overal Hobbema weder.
   • In a letter of Marie Bosse-Bilders to A. C. Loffelt, 23 June 1895, Municipal Archive of The Hague
 • Here in Oosterbeek, Bilders frequently worked behind the church, in the lower village, where then you could still find beautiful picturesque spots and old huts. He also worked a lot near the watermill of woman Gerritsen, well known to all painters of those days, and he was never able to forgive the rich Amsterdam guy who devastated that beautiful corner, to turn it into an ordinary villa. (translation from Dutch, Fons Heijnsbroek)
  • version in original Dutch (citaat van Marie Bosse-Bilders' brief, in Nederlands): Hier in Oosterbeek werkte Bilders veel achter de kerk, in 't beneden dorp, waar toen nog mooie schilderachtige plekken waren en oude hutten stonden. Veel werkte hij ook bij het watermolentje van vrouw Gerritsen, bij alle schilders van die dagen wel bekend, en nooit heeft hij den rijken Amsterdammer kunnen vergeven die dat mooie hoekje verwoestte, om er een ordinaire villa van te maken.
 • I believe that in our country Bilders' art is entirely self-contained and has not generated a particular school, despite the educational and moral strength which his art expressed. But man is inclined to compare, and that's why I believe Théodore Rousseau may be called Bilders' elder brother. Bilders' 'Wodans oaks' paintings.. ..[are] as beautiful as many by Rousseau. (translation from Dutch, Fons Heijnsbroek)
  • version in original Dutch (citaat van A. C. Loffelt, in Nederlands): Ik voor mij vind, dat Bilders' kunst geheel op zichzelf staat in ons land en geen bepaalde school gevormd heeft, ondanks de ontwikkelende en stichtende kracht, die van haar uitging. Doch de mensch is nu eenmaal geneigd tot vergelijken en daarom zou ik meenen dat nl:Théodore Rousseau Bilders' oudere broeder mag genoemd worden. De 'Wodans-eiken'.. ..[zijn] zelf zoo schoon als menige Rousseau.
 • I doubt whether Bilders' great talent ever reached its full development. He stood alone, absolutely alone. The phlegmatic painters who were content slavishly to copy nature, the eminent painters of fields and cattle had little or nothing in common with him and the studies which were sold at the auction held in the studio of the late Mrs. Bilders-van Bosse, his second wife, prove that he felt a longing for more colour, that, directly or indirectly, he had experienced the influence of a Delacroix.
 • ..and to my great pleasure I heard that the work 'The Wodan's Oaks' (at my brother's home), had also struck you so much. I think this is almost the most beautiful painting Bilders has made. I know that many of our artists have also been struck by it at Goupil's [art-seller in The Hague]. Among others Jacob Maris has spoken about it so warmly. And if one remembers that Bilders was [already] 75 when he made this! After the Wodan's oak - (?) to his Paradise.. [4 years later he died] (translation from Dutch, Fons Heijnsbroek)
  • version in original Dutch (citaat van A. C. Loffelt, in Nederlands): ..en tot mijn groot genoegen hoorde ik dat het stuk 'de Wodans Eiken' (bij mijn broeder), u ook zoo getroffen hadt. Ik vind dit haast 't mooiste wat Bilders gemaakt heeft, ik weet dat het bij Goupil [kunst-handelaar o.a. in Den Haag] ook menigeen onzer artisten getroffen heeft. o.a. heeft Jacob Maris er nog met warmte over gesproken. En als men daar bedacht dat Bilders 75 was toen hij dit maakte! Na de Wodans eiken - (?) naar zijn Paradijs..

External links[edit]

Wikipedia
Wikipedia has an article about: