Paul Gabriël

From Wikiquote
Jump to navigation Jump to search
Gabriël, painting in open air near Kampen or Giethoorn; painted by his student/friend Willem Bastiaan Tholen in 1882
Portrait of Paul Gabriël, painted by Therese Schwartze in 1899

Paul Joseph Constantin Gabriël or Paul Gabriël (Amsterdam, 5 July 1828 – The Hague, 23 August 1903) was a painter, draftsman, watercolorist, and etcher who belonged to the Dutch Hague School. He painted frequently landscape-paintings in open air.

Quotes of Paul Gabriël[edit]

Gabriël, c. 1860-67: 'Landscape with two trees', oil on panel
Gabriël, 1878: 'Watercourse near Abcoude / Wetering bij Abcoude', oil on canvas
Gabriël, 1887: 'Landscape with a train', oil on canvas
Gabriël, c. 1880-89: 'Windmill on a Polder Waterway', known as 'In the Month of July', oil on canvas
Gabriël, c. 1890-1900: 'Polder Landscape (in the Kamperpolder)', oil on canvas
Gabriël, c. 1900: 'Duck-nests / Eendennesten', oil on canvas

1860's + 1870's[edit]

sorted chronologically, by date of the quotes of Paul Gabriël
 • Amice, be so good, if it is not too late, to scrape the title 'l'Aprês-Midi' ['Afternoon', title of the work submitted for the exhibition] and simply put on it 'Paysage', for the simple reason.. ..because I chose the moment [in the work] that the sun starts to color and (sic) because there is vapor - many people will wrongly see it as a 'morning'. Mauve will send another aquarelle.. (translation from the Dutch original: Fons Heijnsbroek)
  • version in original Dutch / citaat van Paul Gabriël, in Nederlands: Amice, Wees zoo goed, indien het niet te laat is, de titel 'l'Aprês-Midi' ['Namiddag' titel van een ingezonden werk voor een expositie] uit te schrabben en eenvoudig maar Paysage te zetten om den eenvoudige reden.. ..daar ik het moment genomen heb [in het werkje] dat de zon begint te kleuren en (sic) doordien er damp is - door velen voor een morgen aangezien zal worden. Mauve zal een anderen aquarelle zenden..
 • Be something, be yourself; if not, ]then] throw your palette in the fire. Form a school if you wish, but it must come from the inside of you, but you yourself may not belong to any school. (translation from the Dutch original: Fons Heijnsbroek)
  • version in original Dutch / citaat van Paul Gabriël, in Nederlands: Wees wat, weest U zelve, zoo niet gooi uw palet in ’t vuur. Vormt een school zoo ge wilt, maar het moet uit U komen, maar gij zelve mag tot geen school behooren.

1880's + 1890's[edit]

 • Oh, for that matter you must look carefully how in every region of our country the map looks completely different. Not only the pastures have different shades, but the cows are different, yes even the people have, as it were, adopted the character of the soil [where] they were born and raised. That is so evident, that when I still stayed with Roelofs in Brussels [early 1860's] and we used to go to Holland to make our studies in the beautiful part of the season, coming home Roelofs didn't have to tell me where he had been. I recognized it in his work and one by one I called him the spots of our homeland [The Netherlands], where he had made sketches of the countryside and its residents during his study trip. (translation from the Dutch original: Fons Heijnsbroek)
  • version in original Dutch / citaat van Paul Gabriël, in Nederlands: O, wat dat betreft, dan moet ge maar eens goed opletten, hoe in ieder gewest van ons land het plattegrond er geheel anders uitziet; niet alleen het weiland heeft een andere tint, maar de koeien zijn anders, ja de menschen hebben als 't ware het karakter aangenomen van den grond zij zijn geboren en getogen. Dat is zoo sterk, dat toen ik met Roelofs nog in Brussel woonde [vroege 1860's] en wij in 't mooie gedeelte van het seizoen naar Holland plachten te gaan om studies te maken, Roelofs wanneer hij thuis kwam, mij niet behoefde te zeggen waar hij geweest was. Ik zag het aan zijn werk en één voor één noemde ik hem de plekjes van ons vaderland, waar hij op studietocht van het land en de bewoners schetsen had gemaakt.
   • Quote of Gabriël, in a talk to W. C. Nakken, c. 1880; published in Elsevier's geïllustreerd maandschrift: verzameling van Nederlandsche letterkundige kunstwerken geïllustreerd door Nederlandsche kunstenaars, W. C. Nakken, June/July 1898; taken from the excerpt in the Collection RKD Letters, Manuscripts and small Archives], The Hague
 • ..keep working quietly and have faith in what I tell you, never ask how someone else did it or is doing, try to understand nature, observe everything, try to learn to see and find your easiest way to represent it; one can make different choices from nature, follow what the heart tells you, for which you feel the most.. ..search for what contains effect, something what wants to tell clear things. (translation from the Dutch original: Fons Heijnsbroek)
 • (Gabriël advises her to make both big studies and small ones) [and small studies,] ..for throwing in three curses and a sigh - forgive me that corny expression - impressions and transient effects on the canvas. Observe especially the hue of every occurring moment. (translation from the Dutch original: Fons Heijnsbroek)
  • version in original Dutch / citaat van Paul Gabriël, in Nederlands: ..gaat stil uw gang en hebt vertrouwen in hetgeen ik U zeg, vraag nimmer hoe een ander het deed of doet, tracht de natuur te doorgronden, opserveer alles, tracht te leren zien en zoekt U zelve de gemakkelijkste weg om die weer te geven; men kan uit de natuur verschillende keuzen doen, volgt die het hart u zegt, waarvoor gij het meeste voeld.. ..zoek datgeene waar effect in zit, iets wat duidelijk iets zeggen wil.
  • (Gabriël raadde haar aan zowel grote studies te maken als kleine:) [en de kleine studies,] ..om in drie vloeken en een zucht, vergeeft mij die banale uitdrukking, indrukken, voorbijgaande effecten, op het doek te werpen. Opserveerd vooral goed de toon van elk voorkomend oogenblik.
   • 2 quotes of Paul Gabriël, from his letter in 1882, to Geesje van Calcar, as cited in Geesje van Calcar. Een echte Mesdag, R. en W. Vetter; Schipluiden 2001, p. 18-22
 • [to mr. L. de Haes] Well, go upstairs, you know the way; are you going to take a look? At the moment you will not find many special things, but you find always something; and then we have another chat, anyway. Go ahead, I'll follow you; beware of entering because there is a large painting just in front of the door. (translation from the Dutch original: Fons Heijnsbroek)
  • version in original Dutch / citaat van Paul Gabriël, in Nederlands: [tegen L. de Haes] Ga maar naar boven, je weet den weg; kom je eens een kijkje nemen? Er is toevallig op 't oogenblik niet veel bizonders, maar je vindt toch altijd wat; en dan maken we nog een praatje nietwaar; ga je gang, ik volg je wel; pas op met het binnengaan want er staat een groot schilderij voor de deur.
   • Quote of Gabriël, 1893; as cited by L. de Haes, in 'P.J.C. Gabriël'; published in Elsevier's geïllustreerd maandschrift 3., April/May 1893, pp. 453-473
 • ..that one [a tree study in Gabriël's studio] is from my early times; I don't make them that way anymore; look how the thing is painted..; and those days my teachers told me that nothing would come of me in this way. What kind of folks were they? [o.a. his early and short teacher Koekoek, c. 1844-45] And which guys belonged to them? Well, let's keep mum about that; all those guys are dead already. But those days [c. 1840's] it was the ruling idea to use nature only as a tool; she had to be embellished later with imagination and so on .... imagination .... the stupidest thing in the world. (L. de Haes asked him: Do you think imagination is so improper?) Improper, I think it is simply an unhealthy trait. You see; imagination is the proper way to insanity. Imagine that you start painting from your imagination without knowing nature; after all, there will be no result whatsoever. All those people of imagination imagine so much, and it is the greatest misfortune you can have in life, you know what it is good for: to idealize your faults. (translation from the Dutch original: Fons Heijnsbroek)
  • version in original Dutch / citaat van Paul Gabriël, in Nederlands: ..da's er een [ een boom-studie] uit m'n eersten tijd; zoo doe 'k het niet meer; kijk dat ding eens geschilderd wezen; en in dien tijd zeiden mijn leermeesters dat er op die manier niets van mij terecht zou komen. Wat een lui waren dat hè [o.a. zijn tijdelijke vroege leermeester Koekoek, c. 1844-45]? En wie waren dat zoo al? Ja daar zullen we maar over zwijgen; die menschen zijn nu al dood; maar 't was toen de opvatting, de natuur alleen als hulpmiddel te gebruiken; zij moest nog verfraaid worden met verbeelding en zoo al meer .... imaginatie.... 't stomste wat er op de wereld is. (L. de Haes: Vindt u verbeelding dan zoo verwerpelijk?) Verwerpelijk, och ik vind het eenvoudig een ziekelijke eigenschap, zie je wel; verbeelding, dat is de weg naar de krankzinnigheid. Verbeeld je dat je uit je verbeelding gaat schilderen zonder de natuur te kennen; daar komt immers niets van terecht. Al die menschen van verbeelding verbeelden zich zoo veel, en 't is 't grootste ongeluk wat je op de wereld kan hebben, weet je waar 't alleen goed voor is: om je gebreken te idealiseeren.
   • Quote of Gabriël, 1893; as cited by L. de Haes, in 'P.J.C. Gabriël'; published in Elsevier's geïllustreerd maandschrift 3., April/May 1893, pp. 453-473

after 1900[edit]

 • Although I can look a bit grumpy myself, I love it when the sun shines in the water, but besides that I think my country is colored and what I particularly noticed when I came from abroad: our country is colored sappy fat, that's why our beautiful- colored and built cattle, their flesh, milk and butter, nowhere you can find this, but they [the cows] are also fed by that sappy, greasy and colored land - I have often heard strangers say, those Dutch painters all paint gray and their land is green.. ..the more I observe the more colored and transparent nature becomes and then the air seen altogether, something very different and yet so [strong] in harmony, it is delightful when one has learned to see, because that too must be learned, I repeat, our country is not gray, even not in gray weather, the dunes aren't gray either. (translation from the Dutch original: Fons Heijnsbroek)
  • version in original Dutch / citaat van Paul Gabriël, in Nederlands: Alhoewel ik er zelf wat knorrig uit kan zien houd ik er veel van dat het zonnetje in het water schijnt, maar buiten dat ik vind mijn land gekleurd en wat mij bijzonder opviel wanneer ik uit den vreemde kwam: ons land is gekleurd sappig vet, vandaar onze schoone gekleurde en gebouwde runderen, hun vleesch melk en boter, nergens vind men dat zoo maar ze worden ook door dat sappige vette en gekleurde land gevoed - ik heb vreemdelingen dikwijls horen zeggen, die Hollandsche schilders schilderen allemaal grijs en hun land is groen.. ..hoe meer ik opserveer hoe gekleurder en transparanter de natuur word en dan de lucht erbij gezien een heel ander iets en toch zoo in harmonie, het is verrukkelijk wanneer men heeft leeren zien, want ook dat moet geleerd worden, ik herhaal het ons land is niet grijs, zelfs niet bij grijs weer, de duinen zijn ook niet grijs.
   • written note of Paul Gabriël, 1901; as cited in De Haagse School. Hollandse meesters van de 19de eeuw, ed. R. de Leeuw, J. Sillevis en C. Dumas); exhibition. cat. - Parijs, Grand Palais / Londen, Royal Academy of Arts / Den Haag, Haags Gemeentemuseum, Parijs, Londen, Den Haag 1983, p.183 - 23

undated quotes[edit]

 • 'Peintre Paysagiste des Polders Hollandais', ('Landscape Painter of the Dutch Polders')
  • in, 'Paul Joseph Constantin Gabriël 1828-1903. Colorist van de Haagse School', ed. M. Peters & B. Tempel; exposition catalog - Dordrecht, Dordrechts Museum / Kleef, Stichting B.C. Koekkoek-Huis, Zwolle 1998, p. 46
  • Paul Gabriël described himself frequently in this way, in French!
 • 'An early morning may look superficially gray, but it is not.. ..the dew is much more colorful than one would believe, often so strongly that the palette fails. (translation from the Dutch original: Fons Heijnsbroek)
  • version in original Dutch / citaat van Paul Gabriël, in Nederlands: Een vroege morgen kan er oppervlakkig grijs uitzien, maar ze is het niet.. ..de dauw is veel gekleurder dan men wel zou geloven, dikwijls zo sterk dat het palet te kort schiet.

Quotes about Paul Gabriël[edit]

sorted chronologically, by date of the quotes about Paul Gabriël
 • Gabriel lived entirely in an atmosphere of art, and if he seemed to take little interest in what was going on outside, probably his deafness may have contributed somewhat to that. That deafness, however, was a great obstacle to him in the daily companionship with friends and acquaintances, and put him in a relative loneliness in which he preferred to separate himself with art and his nightingales. I still remember very clearly that, during one of my visits, I showed him my surprise to find in his studio singing nightingales. Gabriel replied that he was so fond of those birds, because their singing clearly struck and caressed his sense of hearing. (translation from the Dutch original: Fons Heijnsbroek)
  • version in original Dutch / citaat van Paul Gabriël, in Nederlands: Gabriel leefde geheel in eene atmosfeer van kunst en zoo hij weinig belangstelling scheen te stellen in wat daarbuiten lag, kan wellicht zijne erge doofheid daartoe eenigzins hebben bijgedragen. Die doofheid toch was voor hem een groote belemmering in den dagelijkschen gezelligen omgang met vrienden en kenissen, en stelde hem in eene betrekkelijke eenzaamheid waarbij hij zich het liefst met de kunst en met zijn nachtegalen afzonderde. Het staat voor mij nog voor, toen ik bij een mijner bezoeken zijn atelier mijne verwondering te kennen gaf er zingende nachtegalen aan te treffen, Gabriel mij antwoordde dat hij zoo op die vogels gesteld was, omdat hun zang zijn gehoor duidelijk trof en streelde.

External links[edit]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia has an article about:
Commons
Commons