Wijnand Nuijen

From Wikiquote
Jump to navigation Jump to search
'Portrait of Nuijen, painting in the Wood', by his friend Antonie Waldorp, c. 1836

Wijnand Nuijen (The Hague, 4 March 1813 – 2 June 1839) was a Dutch painter and print-maker who specialized in romantic landscapes; he was greatly influenced by the French Romantics.

Quotes of Wijnand Nuijen[edit]

W. Nuijen, 1836: 'Ships in a French Harbor at Low Tide', black chalk and watercolor on paper
W. Nuijen, 1837: 'Shipwreck on a rocky shore / Schipbreuk op een rotsachtige kust', oil-painting
W. Nuijen, 1838: 'River Landscape with Ruins', oil on canvas
W. Nuijen, 1838: 'A Fish-market', oil on canvas
W. Nuijen, 1839: 'Spelevaren / Out boating', oil-painting

Not any letter or journal-page, notes, etc.. written by Nuijen himself exists, as far as we know now. Only artists and people around him and shortly after his death describe in their quotes about Wijnand Nuijen parts of his life and his work (source: nl:John Sillevis; in Preface of Wijnand Nuyen -romantische werke, exhibition-catalog of Haags Gemeentemuseum, 1977, p. 9)

Quotes about Wijnand Nuijen[edit]

chronologically arranged, after date of the quotes about Wijnand Nuijen
 • .. We also noticed that in this specialty, [the section landscape-painting], which must be based so entirely on a faithful study of nature, the way which our old [Dutch Golden Age] masters followed with so much fame - some artists start to leave that golden way more and more, to the disadvantage of their works and of art in general. This was mainly to be seen in the paintings of a 'young and very promising artist [Wijnand Nuijen], who starts to tilt increasingly to the Romantic way of taste, and, being dragged along by the fashion spirit of recent time, seems to prefer an easy effect without truth and naturalness above a powerful and vivid expression of objects. (translation from the original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • version in original Dutch (citaat van een kunst-criticus, in Nederlands): ..Wij zagen tevens, dat in dit vak, [de afdeling landschappen], dat zoo geheel op eene getrouwe studie der natuur moet rusten, sommige kunstenaars meer en meer van dien gulden weg, dien onze oude meesters met zoveel roem bewandeld hebben beginnen af te wijken, tot nadeel van hunnen voortbrengselen en van de kunst in het algemeen. Dat was voornamelijk te zien in de schilderijen van een’ jong en zeer veel belovend kunstenaar [Nuyen], die hoe langer hoe meer tot den verkeerden Romantischen smaak begint over te hellen, en, door den modegeest des tijds medegesleept, liever een gemakkelijk effect zonder waarheid en natuurlijkheid dan eene krachtige en levendige uitdrukking der voorwerpen schijnt te bedoelen.
   • Quote of a Dutch art-critic, in 'De Algemene Konst- en Letterbode', 1833; as cited by Sillevis, John / Jonker, Nini in ‘’ Wijnand Nuyen 1813-1839 romantische werken’; Haags Gemeentemuseum, 1977, p. p. 47-48
 • The death of the unforgettable Nuyen has moved me deeply, Jan. Now the hope for young painting art [in The Netherlands] lies on You. Surely you are, after Nuyen, the only one who can fulfill this task. (translation from the original Dutch: Fons Heijnsbroek)
 • Nuijen, a pupil of Schelfhout.. ..was in turn reviving his master. Schelfhout had fallen back into a certain deadly, pale, green color by 1830, and Nuyen, who the sun of rising Romanticism from France had shone in his eyes, was one of the first in our country [The Netherlands] to take a look there.. .In 1833 this became a reason for Schelfhout to make a trip to Paris.. ..with this consequence that Schelfhout's talent of the moment got a new elan.. .Not only that he spread his wings more freely, but also his subjects were transferred to another area. [the wide Dutch landscape and many winter-views]. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • Nuijen, een leerling van Schelfhout.. ..werd op zijne beurt weer de [op]wekker van zijn meester. Schelfhout was tegen 1830 in ene zekere doodse, vale, groene, kleur vervallen, en Nuyen, wien de zon van het opkomend romantisme uit Frankrijk in de ogen geglansd had, was een der eersten in ons land, die daar een kijkje ging nemen.. ..In 1833 werd het voor Schelfhout ene reden, om ene reis naar Parijs te maken.. ..met dit gevolg, dat Schelfhout's talent van dit ogenblik het élan nam.. .Niet alleen dat hij vrijer de vleugels uitsloeg, maar ook zijne onderwerpen waren op ander gebied overgebracht.
   • Quote about Schelhout and his pupil Nuijen, in 'Kunstkronijk', 1871, p. 40; as cited in Andreas Schelfhout - landschapschilder in Den Haag, Cyp Quarles van Ufford, Primavera Pers, (ISBN 978-90-5997-066-3), Leiden, p. 94
 • Around 1836 I left the studio of my master and obtained my own studio in the parental home.. .The romantic [Dutch] movement under the leadership of the highly-gifted [Wijnand] Nuijen [c. 1830] also attracted me to follow. And in spite of the fact that in this way people lost their color and embellishment and often degenerating into chic, later on, a more sensible search arose for enlivening of coloration, heightening effect and strengthening the relief. (translation from the original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • version in original Dutch (citaat over Wijnand Nuijens door Johannes Bosboom, in het Nederlands): Omstreeks 1836 verliet ik het atelier mijns meesters en verkreeg een eigen werkplaats in de ouderlijke woning.. .De romantische beweging onder aanvoering van den genialen nl:Wijnand Nuijen trok ook mij aan tot volgen. En al verviel men langs dien weg in gekleurdheid en opgesmuktheid, vaak ontaardend in chic; er ontsproot daaruit later een meer verstandig zoeken naar verlevendiging van coloriet, verhooging van effect, vermeerdering van reliëf.
 • Some of his [Nuijen's] works reveal a flight of imagination that aspires above the patriotic [Dutch] uniformity towards a more impressive style.
  • Sommige van zijn werken openbaren een vlucht der fantazie, die boven de vaderlandsche gelijkmatigheid uit naar een stijl van imponeerender allure streeft.

External links[edit]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia has an article about:
Commons
Commons
Wikimedia Commons has media related to: