Willem Roelofs

From Wikiquote
Jump to navigation Jump to search
portrait of Willem Roelofs, painted by Joseph Israel, 1892

Willem Roelofs (Amsterdam, 10 March 1822 – Berchem, 12 May 1897) was a Dutch painter, water-colourist, etcher, lithographer and draughtsman. He was one of the forerunners of the Dutch The Hague school, after a short period painting in the Dutch Romantic movement, c. 1840-50's.

Quotes[edit]

W. Roelofs, 1842: 'River landscape', oil on wooden panel
W. Roelofs, 1850: 'Landscape in an Approaching Storm', oil-painting on canvas
W. Roelofs, 1852: 'Boomrijk landschap met stenen brug over een rivier / Wooded Landscape with Stone Bridge over a River', watercolor on paper
W. Roelofs, c. 1855: 'Landscape with Trees and Water', oil on wooden panel
W. Roelofs, c. 1860: 'in 't Gein', oil-painting
W. Roelofs, c. 1861: 'Het Hunnebed bij Tynaarlo', oil-painting; quote of Roelofs, 1869: 'My sketch [this watercolor, made in 1861] represents the Hunebed in Tinaarlo in Drenthe, which I drew a few years ago; I have still the intention to paint it [in oil-painting, after his watercolor]..'
W. Roelofs, 1867: 'Landscape with cattle near Oosterbeek', oil on canvas
W. Roelofs, c. 1868: 'Zeegezicht bij Heijst / View on the sea near Heijst', oil on wooden panel
W. Roelofs, c. 1870: 'Polder landscape with windmill near Abcoude', oil on canvas
W. Roelofs, c. 1870-80: 'Drie koeien aan een plas / Three Cows at a Pond', watercolor on paper
W. Roelofs, c. 1870-75: 'Landscape near The Hague', oil on canvas
W. Roelofs, 1871: 'Willow near a pond', drawing in pencil and black chalk
W. Roelofs, 1875: 'Boerderij aan een sloot / Farm on a Ditch', watercolor on paper
W. Roelofs, 1875: 'The Rainbow / De Regenboog', oil on canvas
W. Roelofs, after 1870: 'The Milking Curve / De Melkbocht', oil on wooden panel
W. Roelofs, c. 1875-85: 'Wilgebomen', oil on wooden panel
W. Roelofs, na 1870: ' Landweg bij Laren / Country road near Laren, North Holland', oli on canvas
W. Roelofs, na 1870: 'Vroeg in de ochtend / Early Morning', oil on canvas; quote of Roelofs, 1882: 'Lately I have been asking for landscape [paintings] with animals, so I have devoted a lot of time this year sketching cows. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)'
W. Roelofs, na 1870: 'Boerderij in de omgeving van hotel Carelshaven', oil-painting
W. Roelofs, c. 1880: 'Pasture landscape with cattle', oil on canvas
W. Roelofs, c. 1880-85: 'Boederij bij Noorden / Farm near the village Noorden', oil on panel
W. Roelofs, 1887: 'Effet de Matin - Etang près de Loosdrecht / Morning atmosphere - Pond near Loosdrecht', oil on canvas
W. Roelofs, 1888: 'Aprés Mídi en Holland / Afternoon in Holland', oil on canvas
W. Roelofs, 1890: 'Victor Bauffe' (one of his students, painting in open air), oil on canvas

1840s - 1850s[edit]

 • ..every day I can benefit from Mr. B [his teacher, Van de Sande Bakhuyzen ] is another profit.. ..day by day my ambition is growing. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) ..elken dag die ik bij den heer B [zijn leermeester Van de Sande Bakhuyzen ] kan profiteren is alweder gewonnen.. ..van dag tot dag wordt mijn ambitie grooter.
   • In a letter to his parents, August 1840; as cited by Marjan van Heteren in Willem Roelofs 1822-1897 De Adem der natuur, ed. Marjan van Heteren & Robert-Jan te Rijdt; Thoth, Bussum, 2006; ISBN13 * 978 90 6868 4322 - p. 23
 • ..it is a masterpiece [painting of Barend Cornelis Koekkoek: 'View on the Woods' 1839, with sizes 176 x 160 cm], a well-executed brave undertaking to imagine something like that on a large scale with such an elaborateness. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) ..het is een meesterstuk [groot schilderij van nl:Barend Cornelis Koekkoek: 'Boschgezicht' 1839, 176 x 160 cm], een welgelukte stoute onderneming om op die schaal met die uitvoerigheid zooiets voor te stellen.
   • In a letter to his parents, August 1840; as cited by Marjan van Heteren in Willem Roelofs 1822-1897 De Adem der natuur, ed. Marjan van Heteren & Robert-Jan te Rijdt; Thoth, Bussum, - ISBN13 * 978 90 6868 4322, 2006, p. 23
 • I also sold some drawings [he means his watercolors] - the Dutch pieces [he painted in The Netherlands] sell rather well [in Brussels, where he lived then]. People seem to prefer colored drawings here. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Ik heb alweder ook eenige teekeningen [hij bedoelt hiermee zijn aquarellen] verkocht – de Hollandsche gevallen vinden nogal aftrek [in Brussel, waar hij toen woonde]. Men schijnt hier gekleurde teekeningen te prefereren.
   • In a letter to Jan Weissenbruch, 18 Dec. 1847; in Haagsch Gemeentearchief / Municipal Archive of The Hague; ; as cited by De Bodt, in Halverwege Parijs, Willem Roelofs en de Nederlandse Schilderskolonie in Brussel, Gent, 1995a, in 1995a, pp. 233-35

1860s[edit]

 • I repainted the only unsold picture that was [exhibited] in Rotterdam last year. It seems to me that it looks quite pleasing and good now.. .I want you to ask him [the client] seven hundred guilders.. ..for six hundred as lowest price I would be willing to sell it and if you think - knowing him - it would be better to ask that price at once, so do it. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Ik heb het eenige nog niet verkochte schilderij dat voorl. jaar te Rotterdam was, overgeschilderd.. .Mij dunkt, dat het er nog al aangenaam en goed uitziet.. .Ik wilde dat gij hem zevenhonderd guldens voor vroeg.. ..voor zeshonderd zou ik het uiterlijk kunnen laten en meent gij, hem kennende, het beter zou zijn dadelijk die prijs te vragen zoo doe het dan.
   • Quote from a letter of W. Roelofs, Brussel 20 June, 1860, to art-collector/dealer P. verloren van Themaat in Utrecht, from: an extract of the Dutch Archive RKD, The Hague
   • this letter is one of many illustrations that Roelofs repainted his paintings rather frequently, as improvement or on demand of the client
 • Dear Sir Verloren. Today I send you a drawing for your art-reviews. I would liked to have done more for you, but I have many demands for drawings from all sides and I am still very busy with paintings after my studies I made during the last trip. I hope that the drawing will be acceptable. The price is 150 guilders. I am not sure you need a title, call it just simply, 'Bij een Drentsch dorp' (At a village in Drenthe). (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Waarde Heer Verloren. Heden zend ik U eene teekening voor Uwe kunstbeschouwingen. Gaarne had ik méér gedaan, maar heb aan alle kanten vraag naar teekeningen en zit daarenboven nog tot over de ooren in schilderijen naar studies der laatste reis. Ik hoop dat men de teekening redelijk goed zal vinden.- De prijs is 150 guldens.- Ik weet niet of gij een titel behoeft, noem het dan maar eenvoudig, 'Bij een Drenthsch dorp'.
 • I was sorry for Gabriel that all the efforts you have employed so diligently were in vain to help him to sell one of his paintings in [the exposition in Amsterdam, in] 'Arti'. Is there not any chance to order from him a small presentable painting (backed up by me, if it will help) for one or the other? He really deserves it and hundred guilders can mean so much at some moments. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Het speet mij voor Gabriel alle door U zoo ijverig aangewende moeite te vergeefsch is geweest, om hem van een der schilderijen in 'Arti' [in Amsterdam] af te helpen. Zou er geen kans bestaan om voor hem eens een klein gesoigneerd (door mij, als het helpen kan, gerugsteund) schilderij te bestellen voor den een of ander? Hij verdient het zoo dubbel en een honderd guldens kunnen op sommige oogenblikken zoo véél doen.
 • I have focused on your desire to bring in more effect [in the watercolor].. ..with more light in the drawing, [what] was not the least difficult.. ..[this operation] has passed tricky moments; but I believe I have remained master of the area and have made a drawing [watercolor] of aspect [?] and color. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Ik heb mij op uw verlangen toegelegd er meer effect in te brengen.. ..met méér licht in een teekening [= aquarel] te brengen, [wat] niet van de minst moeijelijke was.. ..[deze bewerking] heeft kwade oogenblikken doorstaan; maar ik geloof meester gebleven te zijn van het terrein en er eene Teekening [aquarel] van aspect [?] en kleur gemaakt te hebben.
   • In a letter to Pieter verLoren van Themaat, 17 Feb. 1864; in Haagsch Gemeentearchief / Municipal Archive of The Hague
   • Mr. verLoren van Themaat had asked for some changes in an already purchased watercolor, made by Roelofs: a landscape with duck decoys, near the village Meerkerk
 • There is still some study [to do] here for the Dutch landscape, and I believe the best I can do is to stay some time longer. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Er is hier voor het Hollandsch landschap nog al wat studie en ik geloof beste te doen nog maar wat te blijven.
 • I can not get used to the idea of staying here [in Belgium] always. One stays always a 'stranger' here and I miss the support from each other one has in his own country. I sometimes wonder what will be more my advantage, to be here [Belgium] or with us in The Hague.. .It always seemed to me that it doesn't look very brilliant with us [in The Hague] and I believe to be here [in Brussels] more in the heart of the movements in art, but sometimes I dislike Belgium. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Ik kan mij niet aan het denkbeeld wennen van hier [in België] altijd te blijven. Men blijft hier altijd 'vreemd' en ik mis de steun die men in zijn land aan elkander heeft. Ik vraag mij soms af wat meer in mijn voordeel is om hier te zijn of bij ons bv in Den Haag.. .Het heeft mij steeds toegeschenen dat het er bij ons [in Den Haag] niet briljant uitziet en ik geloof hier [in Brussel] meer in het centrum van kunstbeweging te zijn, maar ik heb soms het land aan België.
   • In a letter to P. Verloren van Themaat, 1 Oct. 1865; as cited in Willem Roelofs 1822-1897 De Adem der natuur, ed. Marjan van Heteren & Robert-Jan te Rijdt; Thoth, Bussum, 2006, p. 13 - ISBN13 * 978 90 6868 432 2
 • Paint studies of parts, for instance a piece of land, a group of trees or things like that, but always in a way that people can understand these things in relation with the whole landscape, by adding behind that group of trees the air in a right tone color and thereby in connection with the trees.. .Furthermore studies of a whole, preferably very simple subjects - A meadow with horizon and a piece of air to examine further the general tone color, the harmony of the whole.. ..and study nature even more by thinking about it than working after it. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Schilder studies van gedeelten, bv. een stuk grond, een boomgroep of dergelijke maar toch altijd zóó dat men die in verband met het geheele landschap begrijpen kan, door achter die boomgroep de lucht juist van toon en daardoor in verband met de boomen er bij te schilderen.. .Verder studies van een geheel, liefst zeer eenvoudige sujetten - Eene weide met horizon en stuk lucht. Om nog meer de algemeene toon, de harmonie van het geheel na te gaan.. ..en bestudeer de natuur nog meer met er over te denken dan met er na [naar!?] te werken.
   • Quote from a letter of Roelofs to his pupil Hendrik W. Mesdag, 27 May 1866; as cited by De Bodt, in Halverwege Parijs, Willem Roelofs en de Nederlandse Schilderskolonie in Brussel, Gent, 1995a, p. 238
 • [one watercolor] is in spite of all its difficulties, and perhaps because she has given so much trouble, less fresh and has become a little heavy - I myself have considered for a long time whether she was good enough to send it [for a exhibition in Utrecht] (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) [een aquarel] is niettegenstaanden alle moeite, en misschien wel omdàt zij moeite heeft gekost, minder frisch en wat zwaar geworden – Ik heb zelf lang in beraad gestaan of zij goed genoeg was om te zenden [naar Utrecht]
   • In a letter to P. verLoren van Themaat, 23 Nov. 1866; in Haagsch Gemeentearchief / Municipal Archive of The Hague
 • That [watercolor] with the Cows has been partially washed out [reducing colors] and that ugly hedge of willow trees has been taken out, and is already doing better, but the paper is not a good quality. I don't know I'll finish it or make a new one. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Die [aquarel] met de Koeijen is gedeeltelijk uitgewassen [kleuren vermindert] en die leelijke heg van wilgeboomen er uit [gehaald] en doet reeds beter, maar het papier is niet heel goed. Ik weet niet of ik die af zal maken of een nieuwe [maken].
   • In a letter to Pieter verLoren van Themaat, 30 March 1867; in Haagsch Gemeentearchief / Municipal Archive of The Hague
 • The drawings [his watercolors] usually succeed in one day or at most two days or they develop difficult and usually don't finish well, then.. ..[I hope] the end will be as good as the beginning. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) De teekeningen [Roelofs bedoelt zijn aquarellen] lukken mij doorgaans in een dag of hoogstens twee dagen of zij gaan moeijelijk en worden dan meestal niet goed.. ..[ik hoop dat] het eind zoo goed zal zijn als het begin.
   • In a letter to P. verLoren van Themaat, 30 March, 1867; in Haagsch Gemeentearchief / Municipal Archive of The Hague
 • Then make those studies outside. With the utmost simplicity you try to get rid of all the so-called manners, and try in one word to follow nature with feeling, but without thinking about the works of others. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
 • I hope to compensate this year [in 1866 Roelofs was seriously ill] the damage of so little studies [watercolors and drawings] once and for all because most of the old ones I already used [for his oil-paintings]. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Ik hoop dit jaar [in 1866 is Roelofs ernstig ziek geweest] de schade van weinig studies [tekeningen en aquarellen] eens voor goed in te halen want de ouden raken zoowat op [gebruikt voor zijn olie-schilderijen].
   • In a letter to P. Verloren van Themaat, 10 May 1867; as cited in Willem Roelofs 1822-1897 De Adem der natuur, ed. Marjan van Heteren & Robert-Jan te Rijdt; Thoth, Bussum, 2006, p. 13 - ISBN13 * 978 90 6868 432 2
 • Bosboom seemed to have enjoyed my drawing [= watercolor] - He gave me a small visual comment - which I accepted with thanks and will follow. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Bosboom scheen in mijn teekening [= aquarel] plaisir te hebben – Hij maakte mij nog een kleine observatie - die ik in dank heb aangenomen en volgen zal.
   • In a letter to Pieter verLoren van Themaat, 4 Oct, 1868; in Haagsch Gemeentearchief / Municipal Archive of The Hague
 • My sketch [in watercolor, made in 1861] represents the Hunebed in Tinaarlo in Drenthe, which I drew a few years ago; I have still the intention to paint it [oil-painting after, after his watercolor].. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Mijn schets [aquarel, in 1861 gemaakt] stelt het Hunnebed voor te Tinaarlo in Drenthe, dat ik voor eenige jaren teekende en nog altijd van plan ben te schilderen [naar zijn aquarel]…
   • In a letter to Carel Vosmaer, 31 August 1869; as cited in Willem Roelofs 1822-1897 De Adem der natuur, ed. Marjan van Heteren & Robert-Jan te Rijdt; Thoth, Bussum - ISBN13 * 978 90 6868 4322, 2006, p. 156

1870s[edit]

 • [intention to make a voyage of discovery through The Netherlands] ... with the aim to apply it as a painter, as well as in my quality of entomologist [specialism, snout beetle] .. .. what parts, provinces or regions of our country [ are] 'least' visited from an entomological point of view ..? (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) [intentie tot het maken van een ontdekkingsreis door Holland] ..zowel met het doel van die op te nemen als schilder als in mijne qualiteit van entomoloog [specialisme snuitkevers].. ..welke gedeelten, provincieën of streken van ons land [zijn] 'het minst' uit entomologisch oogpunt bezocht..?
   • In a letter to his Entomologische friend S.C. Snellen, from Brussels, 18 Dec. 1870; as cited in Willem Roelofs 1822-1897 De Adem der natuur, ed. Marjan van Heteren & Robert-Jan te Rijdt; Thoth, Bussum, 2006, p. 14 - ISBN13 * 978 90 6868 432 2
 • I will soon have finished another drawing [= watercolor], in the spirit as Den Tessaro [art-seller in Antwerp] wished another one, that is 'airy' and 'thin', with 'lots of space', etc.-. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Ik zal binnenkort eene andere teekening [= aquarel] gereed hebben, in den geest zoals Den Heer Tessaro [kunst-handelaar in Antwerpen] er nog een wenschte, namenlijk 'luchtig' en 'dun', met 'veel ruimte', etc.-.
   • In a letter to art-seller Frans Buffa in Amsterdam, 1874; ; as cited in Willem Roelofs 1822-1897 De Adem der natuur, ed. Marjan van Heteren & Robert-Jan te Rijdt; Thoth, Bussum - ISBN13 * 978 90 6868 4322, 2006, p. 57

1880s[edit]

 • Lately I have been asking for landscape [paintings] with animals, so I have devoted a lot of time this year sketching cows. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) In den laatsten tijd vraagt men mij steeds landschap met beesten zoodat ik mij van dit jaar veel op studie van koeijen heb toegelegd.
   • In a letter of Roelofs to P. verLoren van Themaat, 3 Sept, 1882; Haagsch Gemeente-archief / Municipal Archive of The Hague
 • ..and then it remains you to re-create your study, the fragment, into a painting. For remember; these are two [different] things: Nature is the material from which we must take. But don't be fooled by the modern theories, that imitating, copying nature would be 'everything'. The goal, the Art's aim is .... to move.. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) ..en dan blijft u over, om de studie, het fragment, tot schilderij te herscheppen. Want vergeet niet, dat dat twee [verschillende] dingen zijn: De natuur is de stof, waaruit wij moeten putten. Maar laat u niet door de moderne (Jeltes: hij bedoelde hier waarschijnlijk de Belgische neo-impressionistische) theoriën wijsmaken, dat het navolgen, het copieeren der natuur 'alles' is. Het doel, het streven van de Kunst is.. ..te ontroeren..
 • The goal, the pursuit of art is to move, like music does; to create sensations in our mind..
 • [a landscape painter cannot do with] being stupid-natural.. ..all that art would be [made] in vain if the feeling stayed away. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Het doel, het streven van de kunst, is als dat van de muziek, te ontroeren; in onze geest gewaarwordingen te doen ontstaan..
  • [een landschapschilder kan niet volstaan met] stom-natuurlijk te zijn.. ..al die kunst zou ijdel zijn, als het gevoel weg bleef.
   • 2 short quotes of W. Roelofs in a letter to his pupil Frans Smissaert, 8 June 1886; as cited in Willem Roelofs 1822-1897. De adem der natuur, ed. M. van Heteren and R. te Rijdt; exposition catalog of Museum Jan Cunen, Oss / Kunsthal Rotterdam, 2006, p. 50
 • ..at least I have the conviction of being honest and I do despise most of all those.. ..alienating works of art [eg. of Seurat ], the disease of our time. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) ..ik heb tenminste de overtuiging van opregt te zijn en heb geen grooter afschuw dan van alle.. ..vreemdsoortige kunstuitingen [oa. van Seurat ] de ziekte van onzen tijd.
   • In a letter, 19 Nov. 1889; as cited in Willem Roelofs 1822-1897 De Adem der natuur, ed. Marjan van Heteren & Robert-Jan te Rijdt; Thoth, Bussum, 2006, p. 18 - ISBN13 * 978 90 6868 432 2
 • I wonder [interviewer: I hear him saying quite soon] or that line [in the picture he is just working on] doesn't repeat itself. It's more or less the same, isn't it? on both sides, don't you think so? [(interviewer) 'Maybe it is!' - I dare to say; there is no escape; I have to give advice] (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Ik vraag me [af] - klinkt het al gauw, of die lijn zich niet wat repeteert [in het schilderij waaraan hij werkt].. .Het is zoo'n beetje hetzelfde, hè? aan alle bei de kanten, vindt-je niet? [interviewer: 'Misschien wel! ' waag ik te zeggen. Er is geen ontkomen aan; ik moet advies geven]
   • Quote of W. Roelofs, 1880's; recorded by an unknown interviewer, published in Elsevier's geïllustreerd maandschrift: verzameling van.., Oct. Nov. 1891; as cited in an excerpt in the RKD Archive, The Hague

1890s[edit]

 • I have experienced this country of the great mountains [Switzerland] superb! .. ..[but] I positively believe that nature, most appropriate to be reproduced in painting, is the modest landscape which seems just ordinarily and very insignificant. (translation from original French: Fons Heijnsbroek)
  • (original French text:) J'ai trouvé ce pays de grandes montaignes superbe!.. .[mais] Je crois positivement que la nature la plus faite pour être reproduite en peinture, est le paysage modeste et qui parait ordinarement le plus insignificant.
   • In a letter, 1894; as cited in Willem Roelofs 1822-1897 De Adem der natuur, ed. Marjan van Heteren & Robert-Jan te Rijdt; Thoth, Bussum, 2006, p. 19 - ISBN13 978 90 6868 432 2
   • late quote of Roelofs, in a letter of his travel with his (painter-)sons to Switzerland

undated quotes[edit]

 • I certainly believe that the simple landscape which seems less impressive is the nature that is most proper to paint. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
 • ..when making a painting after a study, it costs me a lot of effort to follow this study very well. One is very much inclined to make something different, so-called better, and that's why people usually get confused. A good outdoor-study has a breath of nature in it which must not be neglected or destroyed. You have to get everything out of that study and not just a third or half. If you can really improve one or the other: a la bonheur, but otherwise it is advisable to follow the study obediently as a guide. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) ..groote moeite kost het [me om] bij het maken van een schilderij naar een studie, deze werkelijk goed te volgen. Men is maar al te zeer geneigd, er iets anders, zoogenaamd iets beters, van te maken, en daardoor geraakt men meestal juist van de wijs. Een goede buiten-studie heeft een adem der natuur in zich, dien men niet mag verwaarloozen of vernietigen. Men moet uit zo'n studie alles halen, wat er in zit en niet een derde of de helft. Kan men waarlijk het een of ander verbeteren, a la bonheur, maar anders is het raadzaam, de studie gehoorzaam te volgen als gids.
 • We separate color and drawing because we have to. But nature doesn't. She doesn't give something a shape, for coloring it only afterwards. Form and color are inherent properties of the object that we have got as thing to paint. If we neglect one of both, we only give half. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Wij scheiden kleur en teekening af, omdat wij dat wel moeten. Maar de natuur doet dat niet. Zij geeft niet iets een vorm, om het daarna te kleuren. Vorm en kleur zijn inhaerente eigenschappen van het voorwerp, dat ons te schilderen is gegeven. Verwaarloozen wij een van beide, dan geven wij slechts de helft.
 • Ships, houses, mills... in one word everything that is made by people must stand upright and be painted with care. This is actually a good presentation compared to other, less symmetrical things, like the trees, skies, etc. It doesn't create the painting, but it certainly strengthen the illusion. It's just like somebody who is neatly dressed, but whose tie is coming off. The windows of a house must be straight, a mill in a pure construction, the blades well-positioned in perspective. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Schepen, huizen, molens eb in één woord alles, wat door menschen gemaakt is, moet recht staan en met zorg geschilderd worden. Dit staat juist zeer goed tegenover andere, minder symmetrische dingen, als boomen, luchten enz. Het maakt het schilderij wel niet, maar draagt toch bij tot de illusie. 't Is er net mee, als met iemand, die keurig gekleed is, maar wiens das los zit. De ramen van een huis moeten recht, een molen zuiver van constructie zijn, de wieken in het perspectief staan.
   • Quote of Roelofs; as cited by H.F.W. Jeltes, in Willem Roelofs : bizonderheden betreffende zijn leven en zijn werk, met brieven en andere bijlagen, Van Kampen, Amsterdam, 1911, pp. 86-87

Quotes about Willem Roelofs[edit]

sorted chronologically, by date of the quotes about Willem Roelofs
 • ..I wish the Great Master [Nature] will always continue to provide you with benefit. In the meantime, I am assured that you will spent every moment to collect your studies. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat over Willem Roelofs in het Nederlands:) ..ik wensche dat die Groote Meester [de Natuur] u altoos ter baat zal blijven verstrekken. Intusschen ben ik verzekerd dat ieder oogenblik door u zal gebezigd worden om studiën te verzamelen.
   • Quote from a letter of Roelofs' teacher Van de Sande Bakhuyzen, 23 Oct. 1840’; in Rijksprentenkabinet Archive, Rijksmuseum in Amsterdam
 • Roelofs puts emotion in his paintings, which can sometimes cause a melancholy in those misty, windy landscapes of the north. 'De oevers van het Gein' ['The banks of the river Gein'] are interrupted halfway [in the painting] and the melancholy is floating through the gray mist which rises from the fields, ploughed with blonde stripes. In this canvas the virile and the refined talent of Roelofs are both completely expressed: the horizon is bathing in the air, the depths are illuminated somewhat transparent, the water clear and shiny, is painted beautifully and the reeds along the banks, together with the bright light are contrasting with that hazy green of the trees. In everything you can feel the nearness of the sea and one can give way to dreamy reflections. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat over Willem Roelofs in het Nederlands:) Roelofs stopt emotie in zijn schilderijen, wat soms in die mistige, winderige landschappen van het noorden tot droefgeestigheid kan leiden. 'De oevers van het Gein'] worden halverwege onderbroken [in het schilderij] en de melancholie zweeft in de grauwe nevel die van de akkers opstijgt, met blonde strepen doorploegd. In dit doek komt het zowel viriele als verfijnde talent van roelofs volledig tot uiting: de horizon baadt in de lucht, de diepten worden verlicht, ietwat doorzichtig, het water, helder en glanzend, is prachtig geschilderd en het riet langs de oevers steekt met het felle licht fraais af tegen het wazige groen van de bomen. In alles is de nabijheid van de zee te voelen en men kan zich aan dromerige overpeinzingen overgeven.
   • Quote of Camille Lemonnier in his review of the 'nl:Brussels Salon', 1866; as cited by Marjan van Heteren in Willem Roelofs 1822-1897 De Adem der natuur, ed. Marjan van Heteren & Robert-Jan te Rijdt; Thoth, Bussum, - ISBN13 * 978 90 6868 4322, 2006, p. 32
 • Roelofs' advice is to paint rather thick, that is to say firmly in the paint and use this preferably without any oil or turpentine.. .I hope you will understand it well, not thick in color, because he [Roelofs] only achieves that haze and the strength of colors by painting it over repeatedly. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat over Willem Roelofs in het Nederlands:) De raad van Roelofs is bepaald dik schilderen, dat wil zeggen, goed in de verf en deze liefst gebruiken zonder olie of terpetijn.. .Ik hoop dat gij het goed begrijpt, niet dik van kleur, want juist hij bereikt alleen dat waas en de kracht van kleur door het herhaald overschilderen.
 • ..that I went to see Mr Roelofs the day after I received your letter, and he told me that his opinion was that from now on I should concentrate on drawing from nature, i.e. whether plaster or model, but not without guidance from someone who understands it well. And he, and others too, seriously advised me definitely to go and work at a drawing academy, at least for a while, here or in Antwerp or anywhere I could. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat over Willem Roelofs in het Nederlands:) ..dat ik bij den Hr. Roelofs ben geweest daags na 't ontvangen van Uw schrijven & die mij gezegd heeft dat zijn meening was dat van nu af aan bij mij hoofdzaak moest worden het teekenen naar de natuur, n.l. hetzij pleister of model, maar dat niet zonder leiding van den een of ander die 't goed verstaat.
 • Hanging beside me is a landscape study by Roelofs, a pen sketch, but I can't tell you how expressive that simple outline is. Everything is in there. english translation of original letter
  • (original Dutch: citaat over Willem Roelofs in het Nederlands:) Ik heb naast mij hangen een landschapstudie van Roelofs, een penschets, maar ik kan U niet zeggen hoe expressief die eenvoudige contour is.– Alles is er in.–
 • Roelofs used an instrument, which may be called curious for a landscape artist: a compass. With this he first measured very accurately where the horizon had to find its location [in the painting]. Then a line was drawn to determine its place. The air was therefore not started at the top.. .From the horizon the painting was alternately painted above and below the horizon, to maintain proportionality, balance and harmony; air and landscape were then developed from that core. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat over Willem Roelofs in het Nederlands:) Roelofs gebruikte een instrument, dat zonderling mag heeten voor een landschapkunstenaar: een passer. Hiermee mat hij heel nauwgezet uit, waar de horizon komen moest. Dan werd er een lijn getrokken, om dien vast te stellen. De lucht werd dan ook niet bovenaan begonnen.. ..Van uit den horizon werd beurtelings er boven en er onder geschilderd, om evenredigheid, evenwicht en harmonie te behouden; lucht en landschap werden dan vervolgens uit dien kern ontwikkeld.
   • Quote of a contemporary artist, c. 1880's; as cited in Willem Roelofs 1822-1897, De adem der natuur, ed. M. van Heteren and R. te Rijdt; exposition-catalog of Museum Jan Cunen, Oss / Kunsthal Rotterdam, 2006, p. 44
 • What you and I will pass indifferent as insignificant or ugly, he stands still in front of it in quite delight, and while you ask yourself what one can see there, his poet-soul has felt the poetry of this deserted place and he will show it you [in his painting] how it struck him. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat over Willem Roelofs in het Nederlands:) Wat gij en ik onverschillig voorbij-loopen als onaanzienlijk of leelijk, hij blijft er voor staan in stille verrukking, en terwijl gij u afvraagt wat hier te zien is, heeft zijn dichterziel de pozie gevoeld van dit verlaten plekje en hij zal het u weergeven zoo, als het hem trof.
   • Quote of his pupil Frans Smissaert (1891); as cited in the article 'Willem Roelofs', in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, Ed. 1, 1891, p. 431
 • He loved Nature most in dreadful weather. He didn't give up the enjoyment and the teachings of working outside, even in very bad northwester wind and fierce rain showers. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat over Willem Roelofs in het Nederlands:) De natuur was hem het liefst bij boos weer. Het genot en de leering van het buitenwerken gaf hij niet prijs, zelfs niet bij zeer guren n.w. [Noordwesten] wind en felle regenbuien.
   • Quote of an early biographer, (c. 1890's) as cited in Willem Roelofs 1822-1897. De adem der natuur, ed. M. van Heteren and R. te Rijdt (exp.cat. Museum Jan Cunen, Oss / Kunsthal,, Rotterdam), Bussum 2006, p. 81
 • In the evening the whole family was always sitting in the studio around the light .. ..W. R. [his father] was reading in his armchair, placed sideways against the table and the light placed on his side. The tea set with a large teapot was put on a tea-light on the painting cabinet. Eating we did early, at 5 o'clock. If he went out in the evening, he frequently visited the Circle Artistique [in Brussels] to read the newspapers. Or to a coffee house, to view illustration-magazines. He didn't play games, except sometimes chess or checkers. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat over Willem Roelofs in het Nederlands:) Des avonds zat altijd het geheel gezin op het atelier om de lamp.. ..W. R. [zijn vader] in zijn leuningstoel zijdelings tegen de tafel geplaatst de lamp aan zijne zijde geplaatst, lezende. Op het schilderkastje stond dan het theeservies met groote theepot op een lichtje. Er werd vroeg gegeten, om 5 uur. Ging hij 's avonds uit zoo ging hij veelal naar de Circle Artistique om couranten [kranten] te lezen. Of naar een koffiehuis om illustraties te bekijken. Spelen deed hij niet, behalve wat schaken of dammen.
   • note of Willem Elisa Roelofs, as cited by H.F.W. Jeltes, in: Willem Roelofs: bizonderheden betreffende zijn leven en zijn werk, met brieven en andere bijlagen, Van Kampen, Amsterdam, 1911, p. 73

External links[edit]

Commons
Wikimedia Commons has media related to:
Wikipedia
Wikipedia has an article about: