Barend Cornelis Koekkoek

From Wikiquote
Jump to navigation Jump to search
C.B. Koekkoek: 'Self-portrait', drawing on paper

Koekkoek, Barend Cornelis (11 October, 1803 – 5 April, 1862) was a Dutch landscape artist and father of Johannes Hermanus Koekkoek. He was a leading and famous figure of the Dutch Romantic School.

Quotes of B.C. Koekkoek[edit]

C.B. Koekkoek, 1825-29: 'Landscape with approaching Rain shower', oil on canvas
C.B. Koekkoek, 1830: 'Summer landscape', oil on vanvas
C.B. Koekkoek, 1830: 'Rocky landscape with drinking cows', brown pen and brush on paper
C.B. Koekkoek, 1835-38: 'Winter Landscape', oil on canvas
C.B. Koekkoek, 1842: 'Forest in Winter', oil-painting
C.B. Koekkoek, 1845: 'City along the river', oil-painting
C.B. Koekkoek, 1845: 'De Rukwind / the Gust]', oil-painting
C.B. Koekkoek, 1848: 'Bosgezicht / Forest scene', oil on canvas
C.B. Koekkoek, 1849: 'Mountain-landscape with setting sun', oil-painting
C.B. Koekkoek, 1856: 'Oak Trees', oil-painting
C.B. Koekkoek, 1857: 'Forest with shepherds and cattle', oil on canvas
 • [Nature] only give it you, when you carefully consider its majesty and greatness. Does it not present beautiful scenes in front of your eyes that impossibly could be described to you by somebody else?.. ..[scenes], which you can try to realize afterwards in your room on the canvas or panel. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch, citaat van B.C. Koekkoek:) [de natuur] alleen schenkt u die bij eene aandachtige beschouwing harer majesteit en grootheid.. .Spreidt zij geene prachttaferelen voor uw oog ten toon, die onmogelijk een ander u zou kunnen beschrijven?. ..die gij naderhand op uwe kamer op het doek of paneel kunt trachten te verwezenlijken.
  • Quote of Koekkoek, 1841: in: Herinneringen aan en Mededeelingen van eenen Landschapschilder, as cited in 'Andreas Schelfhout Onsterfelijk schoon', p. 35

'Herinneringen aan en Mededeelingen van…' (1841)[edit]

Herinneringen aan en Mededeelingen van eenen Landschapschilder, B.C. Koekoek – Cleve, August 1841; publisher, G.J.A. Bijering, Amsterdam, 1841 - in pdf (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
 • * For a landscape painter.. ..simple natural scenes can also be delightful, as romantics does. Perhaps even more instructive, because the eye can find a more elementary harmony in it.. ..that's how the solemn [river] Rhine for Emmerik was there to me; how very simple the scene nevertheless was, I found it very beautiful.. .Truly beautiful.
  • (original Dutch, citaat van B.C. Koekkoek:) Voor een landschapschilder.. ..kunnen eenvoudige natuurtaferelen even zoo strelend zijn, als romantische. Welligt leerzamer, daar het oog er meer eenvoudige harmonie in beschouwt.. .Zo was mij de statige Rijn voor Emmerik; hoe eenvoudig het tafereel ook was, ik vond het schoon.. .Waarlijk schoon.
   • p. 2-3
 • Fortunately however, is that [painting] school where Mother Nature is placed in the foreground, and where only she is consulted to representate 'truth' on the canvas or panel. Only he knows the secrets of the manifold diversity of nature. His painting is a faithful copy of nature - which is the highest praise for a painter..
  • (original Dutch, citaat van B.C. Koekkoek:) Gelukkig echter de [schilder]school, waar moeder Natuur op den voorgrond staat, en zij alleen geraadpleegd wordt om 'waarheid' op het doek of paneel voor te stellen. – Hij kent de geheimen van de veelvuldige schakeringen der natuur, zijne schilderij is ene getrouwe kopij der natuur, ziedaar den hoogsten lof, die een schilder kan toegezwaaid worden..
   • p. 27-28
 • Shall I now ask these palette-slaves what poetry means, and in how many forms it appears to us? They want to chain her [poetry], just as they are tied up themselves to their master's palette, [or] to some part of the sacred history.. ..to a folktale.. .. a miraculous landscape .. .. or other pompous imaginations.
  • (original Dutch, citaat van B.C. Koekkoek:) Zal ik nu deze palet-slaven vragen, wat poezij is, en onder hoe vele vormen zij zich aan ons vertoont of voordoet? Zij willen haar gekluisterd hebben, evenals zij aan het palet van hun meester gebonden zijn, aan het een of andere gedeelte der gewijde geschiedenis.. ..aan ene volkslegende.. ..een wonder vreemd landschap.. ..en meer andere hoogdravende voorstellingen.
   • p. 28
   • Koekkoek refers to the German painters who rejected the Dutch (often more realistic) landscape-painters, as 'non-poetic' artists]
 • In my opinion the aim of the painter is similar with that of the poet, insofar that both want to affect the feelings of the viewer or reader. As soon as their scenes.. ..are lacking the mark of nature, of truth, than both will fail to realize it. The Dutch painter feels - as well as the Germans do - the influence of sublime nature, but the Dutch painter first wants to be acquainted with 'plain truth', to combine it afterwards with the poetic..
  • (original Dutch, citaat van B.C. Koekkoek:) Het doel van den schilder is, naar mijn wijze van zien, in zoverre met dat des dichters gelijk, dat beiden op het gevoel van den beschouwer of den lezer willen werken. Dit kunnen zij onmogelijk doen, zodra hunne taferelen.. ..den stempel der natuur, de waarheid missen.. .De Nederlandschee schilder gevoelt even goed als de Duitsche den invloed der verhevenen natuur, maar de Nederlander wil eerst met het 'eenvoudige ware' bekend zijn, om hetzelve later met dichterlijke te vereenigen..
   • p. 29-30
 • ..on the banks of a very picturesque mountain stream that pours out its crystalline water in four or five waterfalls into the Dussel brook.. .Oh, in this cave, at this crystal flood, I often felt myself so well! Sensations frequently welled up in my bosom at this blessed place that ennoble the soul and make pour out joyful tombs; [they] give the heart impressions that neither greatness or honor can steal from us. An indomitable longing came to me, to learn more and more about these enchanting shades of beautiful and holy nature, and to transfer them on the canvas with my brush.
  • (original Dutch, citaat van B.C. Koekkoek:) ..aan den oever van eenen hoogst schilderachtigen bergstroom die zijn kristallijnen vocht door vier of vijf watervalletjes in de Dusselbeek uitstort.. .Oh, in deze grot, bij dezen kristallen vloed, gevoelde ik mij dikwijls zo wel! Gewaarwordingen, die den ziel veredelen, vreugdentranen uit het oog doen vloeijen, het hart indrukken geven, die grootheid noch eer ons kunnen ontvreemden, welden vaak in dit zalige oord in mijn boezem op. Een ontembare zucht greep mij aan, om die tooverachtige schakeringen der schoone en heilige natuur meer en meer te leren kennen, en die door mijn penseel op het doek over te brengen.
   • p. 37-38
  • he frequently visited this location along the Düssel stream, as Koekoek's quote illustrates
 • I really believe that the general, happy mood of the people here [in Elberfeld, Germany] is largely caused by nature. At least I am experiencing that in places like these people are much more natural than in regions where nature offers them little or nothing to subtract their heart for some time from the hypocrisy of the world, and to taste a not-deceitful delight.
  • (original Dutch, citaat van B.C. Koekkoek:) Ik geloof dat de algemeene, hier heerschende gelukkige gemoedsstemming der menschen [in Elberfeld, Germany] grotendeels door den natuur wordt veroorzaakt. Ik ten minste ben van gevoelen, dat in oorden, zooals deze de mensch natuurlijker is, dan in streken waar de natuur hem weinig of niets aanbiedt, om zijn hart eenige tijd van de huichelarij der wereld af te trekken, en een niet bedrieglijk genot te smaken.
   • p. 47
 • Beforehand I don't make any drawing of the object or objects which I want to paint on the canvas or panel.. ..but I start directly to situate the designed plan on the canvas - After having thoroughly sketched and thought over my composition, especially the arrangement of light and dark, I start to paint it broadly with oil-paint and try as much as possible to achieve the hue or the colouring, in which I want to see my landscape.. ..when it is definitely completed.
  • (original Dutch, citaat van B.C. Koekkoek:) Ik maak vooraf geene tekeningen van het voorwerp of de voorwerpen, die ik op het doek of paneel wil schilderen.. ..maar begin dadelijk het ontworpen plan op het doek te plaatsen – Na mijne compositie eerst behoorlijk geschetst en beredeneerd te hebben, voornamelijk de schikking van licht en donker, begin ik dezelve met olieverw breed te schilderen, zoveel trachtende de tint of het coloriet er in te brengen, in welke ik mijn landschap.. ..wil gezien hebben.. ..als het geheel afgeschilderd is.
   • p. 98-99
 • Immediately and definitively [after starting a painting] I determine the effect of sunlight, day and shadow, without being concerned with any detail. This enable me to see in the started painting the whole of it, which my mind already saw before I begun to work - I see it appearing on the panel or canvas rather soon and can consider in this way the harmony of the composed objects and colors.
  • (original Dutch, citaat van B.C. Koekkoek:) Ik bepaal dadelijk en voor vast [nadat ik een schilderij begin] het effect van zonlicht, dag en schaduw, zonder mij met eenige uitvoerigheid op te houden. Hierdoor ben ik in staat gesteld, om in mijne aangelegde schilderij een geheel, dat mijn geest reeds vóór dat ik begon te arbeiden zag, binnen korten tijd op het paneel of doek te zien, en over de harmonie de zamengestelde voorwerpen en kleuren te kunnen oordelen..
   • p. 99:
 • The free artist must also have the spunk to tear himself away from his first ideas, for experience teaches us that these [ideas] are not always pure, but often false.
  • (original Dutch, citaat van B.C. Koekkoek:) De vrije kunstenaar moet ook den moed bezitten zich van zijn eersten ideën te kunnen losrukken, want de ondervinding leert ons, dat dezelve niet altijd zuiver, ja dikwijls valsch zijn.
   • p. 101
 • The pursuit of perfection in art must always be a noble duty to the artist, but.. .Here [at the Drachenfels ] he feels, more than in any other place, too vividly his inability.. .Stop it, painter! Just please yourself with the impression it makes on your soul; try, if you can, to keep this impression pure, it will teach you how to create ...
  • (original Dutch, citaat van B.C. Koekkoek:) Het streven naar volmaaktheid in den kunst moet den kunstenaar steeds een edelen pligt zijn, maar hier.. .Hier [bij de Drachenfels] gevoelt hij, meer dan op eenige andere plek, te levendig zijn onvermogen.. .Laat af, schilder! Vergenoeg u met den indruk dien het op uwe ziel maak; tracht, zo ge kunt, dezen rein te bewaren, het zal u leren scheppen..
   • p. 121
 • Do you like to see what can be transformed from a flat, elementary rural scene - bearing the stamp of nature, the mark of truth - into something most beautiful and graceful? Look at the works of our great [painter] Schelfhout. There you will find represented plain nature at the most elegant, but moreover with a faithfulness and truth, which only Schelfhout can represent.
  • (original Dutch, citaat van B.C. Koekkoek:) Wilt gij zien wat er van een vlak, eenvoudig landelijk tafereel, als hetzelve den stempel der natuur, het merk der waarheid draagt, schoons en bevalligs kan gemaakt worden? Beschouwt dan de werken van onze grooten Schelfhout. Daarin zult gij de eenvoudige natuur op het sierlijkst, maar tevens met eene getrouwheid en waarheid, wat alleen een Schelfhout vermag, voorgesteld vinden.
   • p. 243

Quotes about B. C. Koekkoek[edit]

 • ..it is a masterpiece [painting of B. C. Koekkoek: 'View on the Woods' 1839, with sizes 176 x 160 cm], a well-executed brave undertaking to imagine something like that on a large scale with such an elaborateness. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch: citaat van nl:Willem Roelofs, in het Nederlands:) ..het is een meesterstuk [groot schilderij van nl:Barend Cornelis Koekkoek: 'Boschgezicht' 1839, 176 x 160 cm], een welgelukte stoute onderneming om op die schaal met die uitvoerigheid zooiets voor te stellen.
   • Quote of Willem Roelofs, in a letter to his parents, August 1840; as cited by Marjan van Heteren in Willem Roelofs 1822-1897 De Adem der natuur, ed. Marjan van Heteren & Robert-Jan te Rijdt; Thoth, Bussum, - ISBN13 * 978 90 6868 4322, 2006, p. 23
 • Koekkoek started the canvas in an uniform hue: carmine, sea blue and then, when finishing it, he puts down the hue he want to give the ice.. .Then he places upon that the details of the snow, the traces made by the skaters, the cracks in the ice, the branches of the trees, the stones: after that come the reflections of the figures, houses, trees, etc. People frequently placed (sic) large blocks of ice in the foreground and nearby a hole in the ice, to dip their water.
  • (original Dutch, citaat over B.C. Koekkoek:) Koekkoek begon het doek op te zetten in een egale tint: karmijn, zeeblauw en dan, als hij die afmaakt, zet hij de tint neer die hij het ijs wil geven.. .Daarna plaatst hij daarop de details van de sneeuw, de sporen die de schaatsenrijders hebben gemaakt, de barsten in het ijs, de takken van de bomen, de stenen: daarna volgen de reflecties van de figuren, huizen, bomen e.d. Ook plaatste men (sic) vaak op de voorgrond grote blokken ijs en daarbij in de buurt een wak, waaruit water geput kan worden.
   • Quote of Belgian painter Felix Bovie, c 1850's; as cited in Van IJs naar Sneeuw - De ontwikkeling van het wintergezicht in de 19de eeuw, thesis of Arsine Nazarian, July 2008, Utrecht University – studentno: 0360953
   • The Belgian painter Felix Bovie was a pupil of Koekoek and described Koekoek's characteristic approach of starting a winter-painting
 • [B.C. Koekkoek] tended to set small figures in vast landscapes with deep valleys, inhospitable crags and proud castles; these scenes are made more dramatic by the strong contrasts between light and dark, as in 'View in the Rhine Valley' and 'Landscapes near Cleves with a Fire', 1846.
 • 'Forest View' represents a level that few of his contemporaries were capable of attaining. The effect of the setting sun's warm light on the trees, for instance, is done with great expertise. The idyllic mood of a warm summer's day is heightened by the languidly ruminating cattle in the right foreground. On the left, near a little waterfall, a woman is conversing with a man on horseback, observed by a few shepherdesses at the foot of the huge oak. Even the heavily laden donkeys seem unaware of their burdens.

External links[edit]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia has an article about:
Commons
Commons