Andreas Schelfhout

From Wikiquote
Jump to navigation Jump to search
portrait of Andreas Schelfhout, 1828 - after Eugène Joseph Verboeckhoeven

Andreas Schelfhout (* 16. Februar 1787 in The Hague; † 19. April 1870, The Hague) was a Dutch painter, etcher and lithographer, known for his landscape paintings. He was a painter of the Dutch Romantic movement, famous for his winter scenes with ice and skaters.

Quotes of Andreas Schelfhout

[edit]
sorted chronologically, by date of the quotes of Andreas Schelfhout
Schelfhout, c. 1818: 'Figures and cattle beside a lake in a wooded landscape', oil on panel
Schelfhout, c. 1824: Small street in Huy, Belgium', oil on panel
Schelfhout, c. 1820-30: 'Boerenschuur / Farmyard', oil on paper
Schelfhout, 1833: 'Strand bij Katwijk / Beach at Katwijk, oil on panel
Schelfhout, 1837: 'Ship stranded at Scheveningen', oil on panel
Schelfhout, 1838: 'Winter met schaatsers', oil on canvas
Schelfhout, 1841: 'Winter landscape', oil on canvas
Schelfhout, 1846: 'Winterlandscape / Winterlandschap' oil on panel
Schelfhout, 1849: 'Winterlandschap / Winterlandscape', oil on panel
Schelfhout, 1851: 'Winter landscape', oil-painting
Schelfhout, 1851: 'Landscape near Haarlem', oil-painting
Schelfhout, 1852: 'Rotsachtige Kust / Rocky Coast', pastel-drawing on paper
Schelfhout, 1858: 'Landscape with Ruin and Mountains', watercolor on paper
Schelfhout, 1864: 'Winterlandschap met boerenkar en schaatsers', painting
 • Jonge Bart [four years younger!], you better paint houses, you better focus yourself on townscapes. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch, citaat van Schelfhout:) Jonge Bart [vier jaar jonger!], je mot liever huize schilderen, leg je liever toe op stadsgezigtjes.
   • short quote of Schelfhout, c. 1814; as cited in 'Van IJs naar Sneeuw - De ontwikkeling van het wintergezicht in de 19de eeuw', by Arsine Nazarian, July 2008 Utrecht Student-number: 03609533.8
   • Schelfhout was the four years older nephew of the painter Bart van Hove and gave him this advice
 • Cheerfully and cheerily, I started working once more in giant steps to the second painting by Mr Twent. [of the estate Raaphorst, then owned by Abraham Jacob Twent, who wanted his estate immortalized in two large paintings] (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch, citaat van Schelfhout, uit zijn brief:) Vrolijk en opgeruimt, ben ik weder met reuze schreden begonen aan het tweede schilderij van de Heer Twent. [van het Wassenaarse landgoed Raaphorst, toen in bezit van Abraham Jacob Twent, die het landgoed in twee grote schilderijen wilde laten vereeuwigen]
   • Quote from Schelfhout, in a letter (with sketched figures) to an unknown friend, 21 Feb. 1823; as cited in Andreas Schelfhout - landschapschilder in Den Haag, Cyp Quarles van Ufford, Primavera Pers, (ISBN 978-90-5997-066-3), Leiden, p. 74
 • Here are 3 drawings that I have made for You. It will be satisfactory, if it will meet your expectation and what it is for [to make a painting]. The two landscapes are thoughts, but the one that suggests the moonlight is the castle at Doorenwaart in Gelderland. I also painted a painting of that subject which I enjoyed a lot in Amsterdam [because, purchased there by A. B. Roothaan there] (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch, citaat van Schelfhout, uit zijn brief:) Hierbij 3 teekeningen die ik voor UE. Vervaardigd hebt, het zal mij genoegelijk zijn, indien dezelve aan uwe verwachting en aan het [doel], waar voor zie dienen moeten [voor het maken van een schilderij], zullen beantwoorden. De 2 landschapjes zijn gedachten, maar het gene dat het maanlicht voorsteld, is het kasteel te Doorenwaart in Gelderland. Ik heb ook van dat zelve onderwerp een schilderij geschilderd waar van ik veel genoege gehad heb te Amsterdam [aangekocht door A. B. Roothaan aldaar]
   • Quote of Schelfhout in his letter to nl:Johannes Immerzeel, 2 Dec. 1823; as cited in Andreas Schelfhout - landschapschilder in Den Haag, Cyp Quarles van Ufford, Primavera Pers, (ISBN 978-90-5997-066-3), Leiden, p. 49
 • You can't sell anything to the museum nowadays. If one presents something now, one is partly rejected because they have no money in cash. Yes Friend, that's how things are going.. .It's going very bad here with the old arts in The Hague., I hardly hear of anything. How are things going in Rotterdam? I believe that also there is not much moving. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch, citaat van Schelfhout, uit zijn brief:) Aan het museum [ver]koop men tans niets. Als men iets tans presanteert, wort men daar mede afgewezen, daar is geen geld bij kas. Ja Vriend, zo gaat het.. .Het is tans zeer dwaas met de oude kuns bij ons [in Den Haag]., ik hoor bijna van niets. Hoe gaat het te Rott.m? Ik geloof dat daar ook niet veel beweeging er mede is.
   • Quote from Schelfhout's letter to J. Immerzweel, 8 Jan. 1825; original text from the letter in the collection of the Koninklijke Bibliotheek (Royal Library), The Hague, no. 133 C12
 • ..when the terrible storm and high flood of water raged most fearfully, I went to Schevelinge.. ..sea and sky seemed to be one [undivided] element; at the height where I stood - because the sea had already washed away dunes and stood up to the village – the view was horrible; the wailing of the inhabitants awful. - when arriving home, I immediately put a sketch of all this on paper - but that sketch represented so little of what I had seen on the spot itself.. ..[where] no part turned up itself of which I could make a sketch.. ..[so it] will be necessary for me to return to Scheveningen again and to outline those places where the water has raged most violently.. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch, citaat van Schelfhout, uit zijn brief:) ..toen den verschrikkelijke storm en hogen watervloed allerverschrikkelijkst woede, begaf ik mij naar Schevelinge [=Scheveningen].. ..zee en lucht scheene een element te zijn; op de hoogte waar ik stond, want de zee had reeds duinen weggespoeld en stond tot aan het dorp, was het gezigt verschrikkelijk; het gejammer der bewoners akelig. - bij mijne thuiskomst heb ik echter dadelijk een schets daarvan op papier gebragt - doch die schets voldoet zo weinig, aan het geen men terplaatse zelve zag.. ..[waar] geen partij zig op deed waar van eigenlijk een tekening te maken was.. ..[dus] zal het nodig zijn dat ik [mij] nog een andere maal naar Scheveningen begeeft en die punten waar het water het meest gewoeld heeft afteschetsen..
   • Quote of Schelfhout in his letter to nl:Johannes Immerzeel, 10 Feb. 1825; the original letter is in the collection of the Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, inv. Nr: 133 C12, nr. 4
 • ..[both of us (Schelfhout ànd J.C. Schotel)] make each a painting that together will form one view, as it were [view of Scheveningen by Schotel / view of The Hague by Schelfhout].. ..[but] our paintings together will therefore not become one integrated thing, but only pendants.. .I have taken my drawing from the steps of the Pavilion [in Scheveningen], viewed over the dunes to [the city] The Hague. In the foreground, which is very bare and empty in reality, I have placed some trees. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch, citaat van Schelfhout, uit zijn brief:) ..[dat wij beiden, (Schelfhout èn J.C. Schotel )] elk een schilderij te maaken het welk bijde als het ware één gezigt zoude uitmaken [uitzicht van Scheveningen door Schotel, èn uitzicht op het centrum van Den Haag door Schelfhout].. ..[maar] onze schilderijen zullen dus te zamen geen geheel uitmaken, maar slechts pandanten zijn.. .Ik heb de teekening genomen van het bordes of trap van het pavilloen [in Scheveningen] over de duinen naar Den Haag gezien. Op de voorgrond, die in de natuur zeer kaal en ledig is heb ik eenige bomen geplaatst..
   • In a letter to J.C. Schotel, 18 Nov. 1828; in: collective Stadsarchief van ErfgoedCentrum DIEP, Dordtrecht, No. 48-d
   • Schelfhout was referring to the assignment from the Dutch King Willem I for two paintings: one view over the old center of The Hague & one view over the beach of Scheveningen.
 • ..and since we are now living in the Summer-time, I don't have a trick to imagine me Winter so strongly that I would be able to paint one [a winter-landscape].. ..and you must have patience until next winter. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch, citaat van Schelfhout, uit zijn brief:) ..en daar wij nu in het Zomer leeven zijn heb ik geen truk [truc] van mij de Winter zoo danig voor den geest te halen dat ik in staat zoude zijn er een te kunnen schilderen.. ..en gij zou den gedult moeten nemen tot aanstaande winter.

Quotes about Andreas Schelfhout

[edit]
sorted chronologically, by date of the quotes about Andreas Schelfhout
 • Do you like to see what can be transformed from a flat, elementary rural scene - bearing the stamp of nature, the mark of truth - into something most beautiful and graceful? Look at the works of our great [painter] Schelfhout. There you will find represented plain nature at the most elegant, but moreover with a faithfulness and truth, which only Schelfhout can represent. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
 • Only the way Schelfhout represents winter, in the white garment and with the motley crowd of skaters, we find something tempting about it. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch, citaat van a Dutch art-critic:) Alleen zoo als Schelfhout den winter voorstelt, in het witte gewaad en met de bonte menigte van schaatsenrijders, vinden wij er iets aanlokkelijks in.
   • a Dutch art-critic in ‘De Kunstkronijk’, 1841, p. 16
 • S. [Schefhout] was educated in the field his fathers [frame maker].. .. when he came to Brickenheimer because his wish was to paint, in which school he soon became a master and performed the decoration commissioned to B. [Brickenheimer] (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch, citaat van nl:Johannes Bosboom:) S. [Schefhout] werd in het vak zijn vaders opgeleid [lijstenmaker].. ..toen is hij uit lust tot schilderen bij Brickenheimer gekomen, in welke school hij spoedig meester was en de decoration uitvoerde die aan B waren opgedragen.
   • Quote van Johannes Bosboom; as cited in Andreas Schelfhout – Landschapschilder in Den Haag (1787- 1870), Cyp Quarles van Ufford; Primavera Pers, Leiden 2009, p. 23
 • Who has supported his first, shaky steps on the steep and slippery path, who has given him the push to independent progress, who brought him into the temple of immortality? So will the offspring ask. Our answer is: Nature, and only Nature was Schelfhout's teacher. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch, citaat van nl:Cornelis Kruseman:) Wie heeft zijne eerste, wankele schreden op het steile en glibberige pad ondersteund, wie heeft hem den spoorslag gegeven tot onafhankelijken voortgang, wie hem den tempel der onsterfelijkheid binnengevoerd? Zoo zal het nageslacht vragen; ons antwoord is: de Natuur. Zij, en zij alleen was de leermeester van Schelfhout.
 • ..In July [1808], master Breckenheimer was commissioned to decorate the new Leidsche Schouwburg [Theatre-building].. .[Schelfhout] started painting the forest, what he was good at, and I started to help our master to outline the palace. I got ambition in painting the stage, and practiced with Schelfhout drawing after nature before half past six in the morning and after half past eight in the evening - when the days were long, to be clear. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch, citaat van nl:Bart van Hove:).. In juli [1808] kreeg den heer Breckenheimer [opdracht] de nieuwe Leidsche Schouwburg te decoréeren.. .[Schelfhout] begon met het schilderen van het bosch, waarin hij zo [goed] voldeed, en ik begon onze meester te helpen aan 't paleis om lijnen te slaan en te trekken. Ik kreeg embitsie in het toneel schilderen, en oefende mij met Schelfhout in het teekenen naar de natuur en wel s'morgens voor ½ 6 en s'avonds naar ½ 8, wel te verstaan toen de dagen lang waren.
   • Quote of Schelfhout's nephew Bart van Hove, 1863; as cited in Andreas Schelfhout – Landschapschilder in Den Haag (1787- 1870), Cyp Quarles van Ufford; Primavera Pers, Leiden 2009, p. 30
 • .[I ventured it, c. 1818] to start a small painting. It was a view in 't Haagsche Bosch. This also cost me great worries and trouble.. .My cousin Schelfhout came to me when I had finished it myself. He saw it and said to me: Jonge Bart [four years younger!], you better paint houses, you better focus yourself on townscapes. Why my good nephew told me so, I don't know. Anyhow, I followed his advice. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch, citaat van nl:Bart van Hove:) ..[ik waagde het, c. 1818] een schildereytje te beginnen. 't Was een gezicht in 't Haagsche Bosch. Dit koste my ook grote zorgen en moeite.. ..Mijn neef Schelfhout kwam by my toen ik 't zelve klaar had. Hij zag 't en zeide tegen my: Jonge Bart, je mot liever huize schilderen.; leg je liever toe op stadsgezigjes. Waarom of mijn goede neef dit seide is my onbekent. Enfin, ik heb zyn raad gevolgd.
   • Quote of Schelfhout's nephew Bart van Hove, 1863; as cited in Andreas Schelfhout - landschapschilder in Den Haag, Cyp Quarles van Ufford, Primavera Pers, (ISBN 978-90-5997-066-3), Leiden, p. 45
 • [ Nuijen, a pupil of Schelfhout].. ..was in turn reviving his master. Schelfhout had fallen back into a certain deadly, pale, green color by 1830, and Nuyen, who the sun of rising Romanticism from France had shone in his eyes, was one of the first in our country [The Netherlands] to take a look there.. .In 1833 this became a reason for Schelfhout to make a trip to Paris.. ..with this consequence that Schelfhout's talent of the moment got a new elan.. .Not only that he spread his wings more freely, but also his subjects were transferred to another area. [the wide Dutch landscape and many winter-views]. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • [ Nuijen, een leerling van Schelfhout].. ..werd op zijne beurt weer de [op]wekker van zijn meester. Schelfhout was tegen 1830 in ene zekere doodse, vale, groene, kleur vervallen, en Nuyen, wien de zon van het opkomend romantisme uit Frankrijk in de ogen geglansd had, was een der eersten in ons land, die daar een kijkje ging nemen.. ..In 1833 werd het voor Schelfhout ene reden, om ene reis naar Parijs te maken.. ..met dit gevolg, dat Schelfhout's talent van dit ogenblik het élan nam.. .Niet alleen dat hij vrijer de vleugels uitsloeg, maar ook zijne onderwerpen waren op ander gebied overgebracht.
   • Quote about Schelhout and his pupil Nuijen, in 'Kunstkronijk', 1871, p. 40; as cited in Andreas Schelfhout - landschapschilder in Den Haag, Cyp Quarles van Ufford, Primavera Pers, (ISBN 978-90-5997-066-3), Leiden, p. 94
   • Schelfhout traveled to France in 1833; it is unknown what he has seen in there, perhaps Constable or Delacroix
 • ..that Schelfhout modified his success-works infinitely, repeated and copied them, so that in the end the first, spontaneous seeing perished for a painting of recipes.. ..[but] it is also true that his early work strikes many times by the originally observed, colored air, by its reflection in the cold blue of the ice-surface, albeit that the smooth, ethereal way of painting leads us to a mixed valuation. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)
  • (original Dutch, citaat van G. H. Marius:) ..dat Schelfhout zijn succes-stukjes in 't oneindige wijzigde, herhaalde en copieerde, zoo dat eindelijk het eerste voelen, het spontane zien onderging in een schilderen naar recepten.. ..zo is het [echter] ook waar, dat zijn eerste werk menigmaal treft door de oorspronkelijk geziene, kleurige lucht, door de reflectie daarvan in het koude blauw van de ijsvlakte, zij het, dat het gladde, onwezenlijke der behandeling ons tot een gemengde waardeering leidt.
[edit]
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia has an article about:
Commons
Commons
Wikimedia Commons has media related to: