Talk:Poland

From Wikiquote
Jump to navigation Jump to search

Unsourced[edit]

 • I judged the Poles by their enemies. And I found it was an almost unfailing truth that their enemies were the enemies of magnanimity and manhood. If a man loved slavery, if he loved usury, if he loved terrorism and all the trampled mire of materialistic politics, I have always found that he added to these affections the passion of a hatred of Poland. She could be judged in the light of that hatred; and the judgment has proved to be right.
 • In this country [Poland] I would like only one thing: to stay here...
  • Hugo Steinhaus
 • It is a very beautiful country. Now I understand why one can love it so much.
  • Pierre Curie, while visiting Poland
 • Poland is a hell for peasants, a purgatory for townsmen, a gold mine for foreigners, a heaven for nobles and a paradise for Jews.
  • A saying from the First German Dictionary
 • (...) the Poland of the fifteenth century was one of the most civilised states of Europe.
  • Poland. A historical sketch (1885)
  • Helmuth von Moltke the Elder, German General Field Marshal
 • We're talking about Poland. Nothing is usual there.
  • Andrzej Sapkowski
 • "For my Poles, nothing is impossible". Napoleon Bonaparte

Quotes about Poland, from Polish Wikipedia[edit]

"Wielka mnogość religii, które się w nich roją, zwłaszcza w Polsce, o której mówią przysłowiowo, że jeżeli ktoś utracił swoją religię, to niechaj jej poszukuje w Polsce, a znajdzie ją z pewnoœcią. Jeżli nie, to bêdzie mógł uznać, że zniknęła ze świata" Sir Edward Sandys

„państwa bez stosów” Janusz Tazbir

Jan Mączyñski „przeciw szlachcie ani duchowieństwo, ani sam król nie był w stanie nic postanowić”

„pokój miêdzy sob¹ czyniæ, krwie dla ró¿nej wiary i odmiany w koœcio³ach nie przelewaæ... jako po inszych królestwach jaœnie widzimy” konfederacja warszawska 28 stycznia 1573

Stanis³aw Witkowski Polska jest „pewn¹ ucieczk¹ wszem narodom”, albowiem „gdy tu kto sk³oni³, ka¿dego skrzyd³y swymi ten orze³ zas³oni³”

„azyl heretyków”

Zygmunt Krasiñski: „¿e wojen u nas religijnych nie by³o, to tylko dowód, ¿e nikt w nic nie wierzy³ mocno. O to, w co ludzie wierz¹, bij¹ siê. Wojna jest znakiem ¿ycia. Naród polski bywa³ zawsze leniwy do wojny, do pospolitego ruszenia”

Tadeusz Boy ¯eleñski: Polsce jako „kraju, który umia³ przet³umaczyæ renesans na treny po Urszulce, rewolucjê francusk¹ na 3 maj, a samego Byrona na mi³oœæ ojczyzny”

S³owa pochwa³y dla polskiej tolerancji dochodzi³y z wielu krajów Europy. Niemieccy antytrynitarze nawo³ywali do osiedlenia siê w Polsce swoich rodaków pragn¹cych wolnoœci sumienia. W roku 1607 Walenty Szmak zwracaj¹c siê do Polaków pisa³ „Ludzie rozmaitego narodu, wygnañce z ojczyzn swoich nie dla ¿adnej z³oœci, tylko dla samej prawdy i sumienia swego u was gospodê mieli i maj¹”.7 Inny zaœ wybitny pisarz ariañski, Marcin Ruar, przyznawa³ i¿ przyby³ do Polski „z powodu z³otej wolnoœci sumienia, umocnionej konfederacjami stanów królestwa i uroczystymi przysiêgami królów”.8 Francuzi podobnie Niemcy równie¿ nie mogli siê nadziwiæ panuj¹cej w naszym kraju tolerancji. Wszyscy zgodnie podkreœlali i¿ mieszkañcy Rzeczypospolitej „mimo ró¿nic religijnych ¿yj¹ w pokoju”. Z kolei w angielskim czasopiœmie „News from Poland” (London 1642), czytamy, i¿ Wilno zamieszkuj¹ przedstawiciele kilku religii, a mimo to bez trudów wykonuj¹ swe praktyki religijne, wszyscy ¿yj¹ w zgodzie i pokrewieñstwie. To co powiedzia³em œwiadczy o tym, ¿e szeroka tolerancja wyznaniowa, o czym mówi³ Aleksander Brucker rozs³awi³a nasz kraj bardziej ni¿ zwyciêstwa militarne czy unia lubelska.

„News from Poland” (London 1642)-pismo angielskie

Rzym i Genewa potêpia³y nasz kraj, poniewa¿ nie podoba³y im siê nasze stosunki wyznaniowe. Zarówno kalwini francuscy, jak angielscy katolicy stawiali j¹ za wzór swoim w³adcom. Przyk³ad Polski œwiadczy³ ich zdaniem, ¿e pañstwo nie s³abnie przez to, i¿ „rz¹dzone jest przez ludzi ró¿nych religii, a g³ówne urzêdy s¹ im rozdawane bez ró¿nicy”.9 Mimo i¿ Polska tolerancja napotka³a wiele oporów to jednak mia³a znacznie wiêcej sprzymierzeñców ni¿ wrogów, czu³a siê w miarê bezpieczna.

Kazimierz Wielki, po przy³¹czeniu grodów czerwieñskich z ludnoœci¹ rusk¹. Za politykê tolerancji spotka³a go zreszt¹ kl¹twa papieska

Pawe³ W³odkowic opowiadaj¹cych siê wyraŸnie przeciw nawracaniu niechrzeœcijan si³¹

Bernardo Bonifacio d`Oria, pragn¹c zachêciæ g³oœnego szermierza tolerancji Sebastiana Castelliona do osiedlenia siê w tym kraju, pisa³ do niego tak: „Wielk¹, a nawet bardzo wielk¹ mia³byœ tu wolnoœæ ¿ycia wed³ug swych pogl¹dów i zasad, jak równie¿ wolnoœæ pisania i wydawania. Nikt nie by³by cenzorem. Znalaz³byœ tu ludzi, którzy by ochraniali Ciê i bronili i -co powinno byæ Ci szczególnie mi³e -zwi¹zanych z tob¹ wspóln¹ spraw¹


Zreszt¹ poziom i wymiar wiedzy serwowanej przez Jagiellonkê zmienia³ siê chyba na gorsze w³aœnie z powodu wydzia³u teologicznego i bezpoœrednio z powodu… unii z Litw¹, kiedy to potrzeba kszta³cenia i wysy³ania na œwie¿o ochrzczon¹ Litwê ksiê¿y zawa¿y³o na losach nauki polskiej, której potencja³ by³ w³aœnie na tym polu absorbowany.

Jezuici: "ten znajduje schronienie w Polsce i wszystko mu tu wolno bezkarnie."

Jan Mosdorf przed wojn¹ okrzyczany jednym z najwiêkszych antysemitów polskich, a który zosta³ rozstrzelany za pomoc ¯ydom).

Nale¿a³oby zapytaæ sk¹d wiêc tak du¿o tych "niezale¿nych autorytetów" wmawia œwiatu, a przede wszystkim Polakom, ¿e s¹ nietolerancyjnymi ciemniakami, szowinistami, ksenofobami itp. Sprawa wydaje siê w tym wypadku bardzo prosta, jest to stary system wykorzystywany przez z³odziei - ukraœæ i krzyczeæ: "£apaæ z³odzieja!" Przypatrzmy siê dlaczego domagaj¹ siê tolerancji i jak j¹ rozumiej¹ nasze "niezale¿ne elity".

The country used to be a superpower from 15th century Jagiellon Poland to mid-17th century, when in 1648 the Polish-Lithuanian Commonwealth was ravaged by the Khmelnytsky Uprising (1648–1654) and The Deluge (1648–1667) which started at the same year. During the wars the Commonwealth lost an estimated one-third of its population (relatively higher losses than during World War II) as well as its status as a great power.

The Polish-Lithuanian Commonwealth formed in terms of territory the largest state in Europe, discounting the fragmented, fractious non-state the Holy Roman Empire. The Commonwealth had a feared army and a large industrious population, giving it a solid claim to status as a great power or superpower.

Poland was a notable exception, which served as a haven for European Jewry 80-90 percent of the world’s Jews lived in Poland. Poland, which had been uniquely tolerant and ethnically as well as religiously diverse, officially confirmed its status as "a place of shelter for "heretics" " in the Confederation of Warsaw of 1573 the first toleration act in Europe.